Parterna oense om arbetsgivarnas ansvar

Sjukförsäkringen TCO och LO vill se ett ökat tryck på arbetsgivare och är positiva till att den bortre parentesen är på väg bort. Svenskt Näringsliv har en helt annan inställning, visar Arbetsvärldens genomgång av parternas åsikter om de nya förslagen för sjukförsäkringen.
Lennart Frykskog
25 jun 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den 17 augusti går remisstiden på socialförsäkringsutredningens betänkande ut. Parterna har samtidigt som de förbereder sina svar gått in i samtal med regeringen om ohälsan. Det pågår alltså flera parallella processer.

Mycket i trepartssamtalen handlar om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, företagshälsovården och den arbetsplatsnära rehabiliteringen. Det har indirekt bäring på hur förslagen från betänkandet tas om hand.

Flera förbund inom offentlig sektor har förslag om hur ohälsan bromsas just bland deras medlemmar. Regeringen har lyssnat särskilt på dem i upptakten eftersom en stor del av ökningen i sjuktalen handlar om psykisk ohälsa bland kvinnor.

Lärarförbundet kräver att politikerna börjar fatta beslut som bygger kapacitet, exempelvis tak för barngrupper, stöd till yrkesnära forskning och bättre kompetensutveckling. Vårdförbundet vill se en mer hälsosam vårdmiljö. Förbundets båda måsten i vårdpolitiken handlar om att säkra kompetensförsörjningen och att personcentrera vården, vilket bland annat innebär en sammanhållen vård för de personer som har de största vårdbehoven.

Facket vill ha bort parentesen

Kjell Rautio, LO.

Kjell Rautio, LO.

LO välkomnar planerna att slopa den bortre parentesen (sjukpenning i max 2,5 år) och införa ett antal avstämningspunkter, med insatser, under en längre tid. TCO är också positivt eftersom ett slopande skulle sätta stopp för utförsäkringarna, men man föredrar ett annat tillvägagångssätt för att komma till rätta med problemen.

TCO:s förslag går ut på att mjuka upp nuvarande tidsgränser (180, 364 respektive 914 dagar), förlänga den maximala tiden med sjukpenning med ett år och samtidigt införa ett nytt steg i rehabiliteringskedjan. Dessutom vill man införa en tidsbegränsad sjukersättning för dem som är fortsatt sjuka efter maximal tid med sjukpenning.

LO vill ersätta dagens tidsgränser med “stödjepunkter där individen rustas med rehabiliteringsrättigheter” för att citera ur LO:s tiopunktsprogram. Men det räcker inte att ta bort tidsgränsen, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO. Man måste också komma till rätta med kravställandet, anser han.

– I dag ligger ansvaret för ensidigt på den enskilde. I stället bör ansvaret balanseras om så att trycket i större utsträckning sätts på dem som kan motverka att ohälsa uppstår och leverera rehabilitering och arbetsanpassning. Jag tror att det måste till tydligare krav på arbetsgivarna för att hamna på långsiktigt rimliga nivåer.

TCO vill också öka möjligheterna att studera med rehabiliteringsersättning i omställningssyfte, för att skolas om eller bygga vidare på den kompetens man redan har. Även högskolestudier ska vara möjligt.

Arbetsgivarna vill ha kvar parentesen

Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv.

Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna är skeptiska. Arbetsgivarverket säger att ett slopande av parentesen kan motverka tidig återgång i arbete. Svenskt Näringsliv vill också ha kvar parentesen.

– Det har bidragit till lägre sjukfrånvaro och det borde värnas. Sedan tycker jag att det är bra att kommittén tar ett grepp om helheten och står bakom de fasta bedömningspunkterna i rehabiliteringskedjan. Det är viktigt med tydliga spelregler, säger Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

LO, TCO och Saco vill se sanktioner mot arbetsgivare som inte uppfyller arbetsmiljölagens krav vad gäller rehabilitering och arbetsanpassning. TCO kan också tänka sig att öka arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för längre sjukfrånvaro, att man viktar om så att de får betala mer för längre sjukfall och mindre för kort sjukfrånvaro. Det här finns med bland de 35 förslag som TCO listat för en bättre sjukförsäkring. I dag står arbetsgivarna för de två första sjuklöneveckorna, sedan nyår med ett högkostnadsskydd.

Arbetsgivarna säger att man redan i dag finansierar sjukförsäkringen med råge och oroas över signaler från regeringen om att företagens kostnadsansvar för de sjukskrivna kan utökas. Ett ökat ansvar för medfinaniseringen kan medföra större försiktighet vid rekryteringen, säger Catharina Bäck.

– Tongångarna är bekymmersamma. Det skapar oro och oklarhet om vad som egentligen gäller.

Sjukvården får större ansvar

Facken applåderar att taket i sjukförsäkringen är på väg att höjas och hamna på en nivå som ska ge 80 procent av löntagarna 80 procent av inkomsten i ersättning. Det kravet har förts fram av TCO, LO och Saco i över 20 år. Även förslaget att ersätta karensdag med karensavdrag gillas av facken, även om varianter kan lanseras. TCO har exempelvis föreslagit att avdraget delas upp på de två första sjukdagarna.

Hälso-och sjukvården ska ges ett förstärkt ansvar för sjukskrivnas stöd till återgång i arbete. Samtidigt ska samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förstärkas. Mer precisa synpunkter på aktörernas roller lär komma från parterna och myndigheterna själva. Saco anser exempelvis att det är tveksamt om ansvarfördelningen blir tydligare med förslaget.

Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, säger att det är bra med ett tätare samarbete mellan de olika aktörerna i sjukskrivningsprocessen och en utvecklad samverkan med landstingen.

– Vi ser samtidigt att det finns en risk att bristen på kontinuitet när det gäller sjukskrivande läkare kan dämpa de positiva effekter som förslaget om samverkan är tänkt att ge.

Många remissinstanser lär också efterlysa satsningar på företagshälsovården. Dess roll berörs mycket litet i betänkandet.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i korthet

Lennart Frykskog

/ Kontakta skribenten

25 jun 2015

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar