7 saker facken kan göra för klimatet Facken kan bidra till klimatmålen på många sätt, främst kopplat till organisationens resande. Foto: Pontus Lundahl, TT

Debatt 7 saker facken kan göra för klimatet

Facket och klimatet Begär statistik över tjänsteresorna och skaffa en bild över hur utsläppen ser ut i företaget. Genom förhandling med arbetsgivarna kan facket sedan bidra till att nå överenskomna utsläppsmål. Detta menar styrelsen för ST på Folkhälsomyndigheten.
15 jun 2023
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kanske har din arbetsgivare redan beslutat om ambitiösa utsläppsmål för verksamheten och upprättat styrdokument och handlingsplan för hur målen ska nås? Om inte, så är det läge för facket att agera. Facket kan genom samverkan och förhandling med arbetsgivaren medverka till att arbetet med utsläppen prioriteras och minskar i den takt som är nödvändig för att uppfylla nationella och internationella utsläppsmål.

Det är lätt att även som fackförening hemfalla i ett passivt förhållningssätt till klimatfrågan och sätta sin tilltro till att den tekniska utvecklingen ska lösa problemet med utsläppen från tjänsteresor. Men det är en vansklig strategi som inte heller fungerar om arbetsplatsen har mål om att sänka utsläppen från resorna med kanske 50-70% till 2030, vilket många myndigheter beslutat om.

Istället krävs en ökad medvetandegrad om utsläppen och en aktiv styrning för förändrade beteenden. Hur enkelt det arbetet är beror på om verksamhetsledningen är intresserad av frågan, har koll på utsläppen och tar målen på stort allvar. Och mycket svårare blir det om ledningen prioriterar andra frågor och duckar för målkonflikter som kan uppstå när verksamheten måste minska utsläppen.

Flyget har störst påverkan

Det är inte ovanligt att flyget står för lejonparten, ibland över 95%, av utsläppen inom många organisationer. Ofta framförs det att flygets utsläpp, höghöjdseffekten ej inräknad, ”bara” utgör 2-3 % av de totala utsläppen globalt med antydan om att andra koldioxidutsläpp skulle vara mer betydelsefulla. Med samma resonemang skulle 190 av världens 195 länder vars enskilda koldioxidutsläpp utgör mindre än 2 % av det totala kunna peka på att de egna utsläppen inte är särskilt stora. 

Det är inte ovanligt att flyget står för lejonparten, ibland över 95%, av utsläppen inom många organisationer.

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) behöver de globala växthusgasutsläppen halveras till 2030 jämfört med 2019 om vi ska uppfylla 1,5-gradersmålet. År 2050 behöver utsläppen nå netto-noll, vilket i praktiken innebär att CO2-utsläppet då ska vara totalt 1 ton/år per person. Det är lika mycket som en flygresa mellan Sverige och Spanien släpper ut på några timmar.

Det är osannolikt att dagens alla flygresor skulle kunna ersättas med el eller vätgasflyg. Det är heller inte troligt att biobränsle skulle vara en hållbar lösning för det globala flygets stora och sannolikt växande behov av drivmedel. Dessutom ger även biobränslen upphov till koldioxidutsläpp.

Enligt Naturvårdsverket minskade tjänsteresorna med flyg 2022 med 35 % jämfört 2019. Det är oerhört viktigt att omställningen från flyg till tåg och resfria möten i tjänsten fortsätter om utsläppsmålen ska nås. Att så sker är en viktig uppgift för facket, vi har många medlemmar som förväntar sig att vi driver på klimatarbetet. Inom den offentliga förvaltningen är det också vår skyldighet mot medborgarna att verka för att stat, kommun och region tar ansvar för att verksamheterna bidrar till fastställda utsläppsmål.

Här följer sju exempel på hur facket kan driva på för minskade utsläpp från tjänsteresor:

  1. Tillvarata medlemmarnas klimatengagemang i den fackliga samverkan med arbetsgivaren

Diskutera klimatarbetet på arbetsplatsen med medlemmar och tillvarata deras engagemang, kunskaper och goda förslag. Fortfarande är det nog inte självklart för lokala fackklubbar att engagera sig i klimatfrågan på arbetsplatsen.

Det kan tänkas att medlemmar, såväl som arbetsgivaren, undrar om detta verkligen är något som facket ska hålla på med när facket efterfrågar en plan för minskade utsläpp. Om motivering behövs till varför facket ska jobba med klimatfrågan så är en bra anledning att engagerade medlemmar vill att vi driver på i klimatarbetet. Cheferna är de som fattar beslut och kan göra stor skillnad, därför måste klimatfrågan genom samverkan in i ledningsgrupperna och upp på dagordningarna.

  1. Begär statistik över tjänsteresorna och utsläppen 

Den fackliga organisationen kan begära statistik för tjänsteresor för att få en bild av hur många resor som görs, hur utsläppstrenden sett ut de senaste åren och kostnaderna för tjänsteresandet. Hur stor andel av organisationens totala koldioxidutsläpp utgörs av flygresor? En början kan vara att titta på hur stor andel resor som görs med flyg inrikes och inom Europa.  

  1. Ha fackliga representanter i organisationens grupp för miljöledningsarbete 

Organisationens miljöledningssystem är en viktig plattform för det systematiska arbetet med att kartlägga utsläpp, arbeta fram förslag och utforma mål och handlingsplan för minskade utsläpp. Facket bör därför finnas representerade i organisationens grupp för miljöledningsarbete.

  1. Se till att styrdokument och avtal leder till klimatsmart resande

Pandemin tvingade oss till beteendeförändringar när det gäller resor och möten. Digitala möten blev plötsligt norm och vi vande oss och upptäckte många fördelar med det. Policyer och riktlinjer för resor och möten kan behöva uppdateras för att hålla fast vid önskade beteendeförändringar och vägleda om val av resesätt. Därtill är det möjligt att stimulera klimatsmart resande genom att förhandla fram bra reseavtal som exempelvis tillåter bokning av egen sovkupé och resa i första klass på tåg och att eventuell längre restid med tåg kompenseras genom en viss ersättning. 

Ibland hörs argument som att det tar ett dygn att ta tåget till exempelvis Italien, men man kan ju se det som att man sover på nattåget istället för hemma och därefter arbetar resterande (dag)tid på tåget på samma sätt som att distansarbeta hemma. 

  1. Ta bort bonuspoäng för tjänsteresor 

Bonussystemen handlar om att i samband med tjänsteresa samla poäng via resebolagens lojalitetsprogram. Lojalitetsprogrammen är utformade så att en arbetsgivare inte kan kontrollera om bonuspoängen som samlas i tjänsten exempelvis växlas in till privata flygresor.

Ur klimathänseende är problemet större än så eftersom bonusmedlemskap kan innebära en press att flyga ofta för att behålla en viss medlemsstatus. Bonusmedlemskapet medför en konflikt mellan flygbolagets krav på att flyga och arbetsplatsens krav på att nyttja digitala möten och tågresor i syfte att minska utsläppen. Av dessa skäl ska intjänande av bonuspoäng i samband med tjänsteresor inte vara tillåtet.

  1. Förhandla med arbetsgivaren om utsläppsminskningar i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål 

Om facket genom samverkan inte når fram till arbetsgivaren i frågan om klimatmål så kan den fackliga förhandlingsrätten, reglerad i 10§ i medbestämmandelagen (MBL) användas. Den gäller alltid och kan inte avtalas bort. Det innebär att den fackliga organisationen kan påkalla en förhandling, en s.k. intresseförhandling. Parterna är då skyldiga att sätta sig in i frågan och aktivt medverka till att försöka komma överens. Det räcker inte med att bara lyssna och sen konstatera att man är oeniga, man är alltså skyldig att argumentera för sin sak. Arbetsgivaren är den som fattar beslut, men även om man inte kommer överens är det betydelsefullt att få möjlighet att genomlysa frågan ordentligt och att yttrande och ståndpunkter finns dokumenterat i förhandlingsprotokollet. 

  1. Se till att anställda får kontinuerlig information om hur utsläppsminskningarna går

Utsläppsminskningarna från tjänsteresorna får inte bara hänga på de medarbetare som är engagerade i klimatomställningen och villiga att ändra beteende, det är ur ett rättviseperspektiv allas ansvar. Medarbetare ska känna att det är en gemensam uppgift att se till att målen för utsläppsminskningarna uppfylls. Det är därför viktigt att medvetandegöra organisationens utsläpp och om minskningarna leder mot måluppfyllnad samt vilka åtgärder arbetsgivaren avser att sätta in om utsläppen inte minskas i tillräcklig snabb takt.

ST-styrelsen på Folkhälsomyndigheten

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar