Unga kvinnor utfrysta på jobbet under pandemin Många tjänstemän har känt sig isolerade och utfrystra från sina arbetsgrupper under pandemin. Foto. Hasse Holmberg. Kod 96 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Unga kvinnor utfrysta på jobbet under pandemin

Arbetsmiljö Ny statistik från Kantar Sifo visar att många tjänstemän känt sig utanför och hållit tillbaka sina åsikter på jobbet under pandemin. Störst är problemet bland unga kvinnliga medarbetare. "I och med pandemin blev många chefer och anställda överrumplade och glömde kanske bort att lägga den extra energi som behövs för på att de yngre och nyare ska känna sig säkra i vad som förväntas av dem", säger TCO:s samhällspolitiska utredare Ulrika Hagström.
20 okt 2021 | 09:17
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En stor andel av Sveriges arbetsstyrka, och då i synnerhet personer verksamma inom tjänstemannayrken, har arbetat på distans under coronapandemin. Det har medfört stora omställningar för såväl enskilda individer som företag och organisationer.

I och med att en betydande andel av Sveriges tjänstemän huvudsakligen har distansarbetat under pandemin har också deras relation till sina kollegor och arbetsgivare under en lång tid sett annorlunda ut än tidigare.

För vissa har distansarbetet inneburit en lättnad. Men på samma gång har många till exempel saknat samhörigheten på den fysiska arbetsplatsen och närheten till den egna arbetsgruppen.

Det är en osäker situation när man är ny i arbetslivet och inte vet hur saker brukar fungera

Kantar Sifo har under september, på uppdrag av Arbetsvärlden, tagit fram statistik över hur tjänstemännens relation till sina kollegor och överordnade sett ut under pandemin. Och enligt siffrorna har dessa relationer inte varit helt okomplicerade.

Och statistiken visar även på andra former av arbetsrelaterad problematik som stora grupper av tjänstemän tampats med under pandemin.

Unga känner sig mer exkluderade

26 procent av de inalles 1 000 tillfrågade tjänstemännen vid något tillfälle känt sig isolerade eller utfrysta från den övriga arbetsgruppen.

Av de tillfrågade som jobbat huvudsakligen på distans uppger 31 procent att de har känt sig exkluderade, medan 21 procent av de som i huvudsak jobbat på den fysiska arbetsplatsen uppger detsamma.

Hur många tjänstemän har upplevt sig utfrysta/isolerade från sin arbetsgrupp under pandemin?

Allt som allt: 26 procent.

Man: 24 procent. Kvinna: 28 procent.

18 till 29 år: 43 procent. Man: 38 procent. Kvinna: 47 procent.

30 till 49 år: 25 procent. Man: 23 procent. Kvinna: 26 procent.

50 till 64 år: 20 procent. Man: 20 procent. Kvinna: 21 procent.

+ Expandera

Störst är problemet för unga vuxna i åldrarna 18 till 29. Inom den gruppen svarar 43 procent att de vid något tillfälle känt sig exkluderade, varav 47 procent av alla tillfrågade kvinnor i den åldern svarar att de har upplevt detta.

Var femte i åldersgruppen 50 till 64 år uppger att de känner sig exkluderade, vilket är färre jämfört med övriga åldersgrupper.

Inte minst är det sociala troligen viktigare som ny på en arbetsplats, när man inte hunnit skaffa sig trygga relationer med sina arbetskamrater än

I linje med det här problemet är det många tjänstemän – 65 procent – som uppger att de vid något tillfälle under pandemin inte känt sig lyssnade till på jobbet. Bland unga vuxna ligger siffran på 82 procent. Av dessa uppger 15 procent att det sker ”ganska ofta”.

I det här fallet visar emellertid siffrorna att aningen fler personer som i huvudsak jobbat på den fysiska arbetsplatsen inte känt sig lyssnade till än de som jobbat på distans – 69 kontra 63 procent.

Var fjärde riskerar repressalier

Att folk av olika skäl håller tillbaka med sina åsikter på jobbet är också vanligt. När tjänstemännen svarar på frågan om de har gjort detta för att inte riskera sin position på jobbet svarar 39 procent jakande. Vidare svarar 25 procent gatt de har hållit inne med sina åsikter av rädsla för repressalier.

Även i det här fallet svarar personerna i gruppen 18 till 29 ja på frågan om varit med om problem av den här typen i högst utsträckning.

Som ung har man inte hunnit bli självgående i arbetet utan har behov av båda tydligare instruktioner och vägledning

Till exempel har 48 procent av alla unga kvinnor och 49 procent inom gruppen unga män hållit tillbaka sina åsikter för att inte riskera sin position på jobbet. Vad gäller personer i åldersspannet 30 till 49 svarar 41 procent av alla män och 36 procent av alla kvinnor ja. Tjänstemän i det äldre åldersklustret svarar ja i något lägre utsträckning.

En femtedel har kränkts eller missgynnats

Runt en femtedel av alla tillfrågade har någon gång under pandemin också upplevt sig kränkt eller missgynnad av en chef eller kollega.

Som i de övriga fallen är det de unga som drabbats ofta av detta, och oftare unga kvinnor än unga män.

Något fler personer har dessutom upplevt sig kränka eller missgynnande av sin chef än av sina kollegor. Där ligger siffrorna sammantaget på 24 kontra 18 procent.

Unga osäkra på vad som förväntas av dem

Ulrika Hagström, samhällspolitisk utredare på TCO, säger att det är lätt att förstå att många, och då framför allt unga, har känt sig exkluderade när man har övergått till att arbeta huvudsakligen eller helt på distans.

Hur många tjänstemän upplever att de inte har blivit lyssnade till under pandemin?

Allt som allt: 65 procent.

Man: 63 procent.

Kvinna: 67 procent.

18 till 29 år: 82 procent. Man: 85 procent. Kvinna: 80 procent.

30 till 49 år: 65 procent. Man: 63 procent. Kvinna: 67 procent.

50 till 64 år: 59 procent. Man: 56 procent. Kvinna: 61 procent.

+ Expandera

– Som ung har man inte hunnit bli självgående i arbetet utan har behov av båda tydligare instruktioner och vägledning. Och i och med pandemin blev många chefer och anställda överrumplade och ”glömde kanske bort” att lägga den extra energi som behövs för på att de yngre och nyare ska känna sig säkra i vad som förväntas av dem, säger Ulrika Hagström och fortsätter:

– Inte minst är det sociala troligen viktigare som ny på en arbetsplats, när man inte hunnit skaffa sig trygga relationer med sina arbetskamrater än.

Det är viktigt att både bli sedd och lyssnad på av sin chef och övriga kollegor för att man ska trivas med sitt jobb

Ulrika Hagström pekar på att Arbetsmiljöverket nyligen släppte sin rapport om ”Arbetsorskade besvär” som visade att antalet personer som lider av oro och ångest på sina arbetsplatser ökat under pandemin, och att problemet i synnerhet var högre bland de yngre medarbetarna än bland deras äldre kollegor.

– Det är en osäker situation när man är ny i arbetslivet och inte vet hur saker brukar fungera. Då är det lätt att man är rädd för att göra fel. Vi vet också sedan tidigare att de som har svagast anknytning till arbetslivet, till exempel tidsbegränsat anställda och provanställda, inte vågar lyfta kritik i lika hög grad som de med säkrare anställningar.

Arbetsgivare måste förebygga särbehandling

Martine Syrjänen Stålberg, som jobbar som arbetsmiljöutredare på TCO, hänvisar också till att centralorganisationen tidigare tagit fram studier som visat att just unga inte trivts så bra med distansarbetet under pandemin. Men hon menar att Kantar Sifos nya siffror bidrar till en fördjupad förståelse för orsakerna till detta.

– Det är viktigt att både bli sedd och lyssnad på av sin chef och övriga kollegor för att man ska trivas med sitt jobb. Missgynnande, exkludering och repressalier är allvarligt och hör inte hemma på sunda arbetsplatser, säger Martine Syrjänen Stålberg och fortsätter:

– Det finns lagkrav på att arbetsgivaren måste hantera och förebygga kränkande särbehandling. Och det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är bra, oavsett om man jobbar hemifrån eller på arbetsplatsen, säger hon.

I en tidigare artikel har Arbetsvärlden även kunnat redogöra för siffror som visar att 6 procent av alla tjänstemän har blivit utsatta för arbetsrelaterade sexuella trakasserier under pandemin. Omkring hälften av dessa har ägt rum på digitala plattformar.

20 okt 2021 | 09:17
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar