Svenska politiker vill tvingas redovisa kontorspengar Svenska partier vill för det mesta att politiker tvingas redovisa sina kontorspengar från EU. Moderaterna ger dock ett ljummet svar. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Svenska politiker vill tvingas redovisa kontorspengar

EU-valet I Sverige är vi vana vid en stark offentlighetsprincip som ger transparens i statsapparaten och det politiska styret. I Arbetsvärldens valenkät kollar vi vad partierna tycker om EU:s transparens. Alla partier utom ett vill redovisa kvitton för de omtvistade kontorspengarna.
7 maj 2019 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

EU-parlamentariker har en månadslön på 8 757 euro, eller drygt 93 000 kronor med dagens kronkurs. Men utöver detta får de också cirka 45 000 kronor skattefritt i så kallade kontorspengar, som exempelvis ska täcka hyran för ett lokalt kontor i hemlandet.

De här utbetalningarna, som går direkt till parlamentarikerna, har dock kritiserats eftersom det inte ställs några krav på att redovisa hur pengarna faktiskt används. I en granskning från 2017 visade ett europeiskt journalistnätverk, ”The MEPs Project”, att bara 133 av 748 ledamöter redovisat hyran för kontoren. Det har också visat sig att ledamöter tar emot ersättningen direkt till sina egna bankkonton.

Vi utmanar alla partier att redovisa sina kvitton

I Arbetsvärldens valenkät till de svenska partierna som sitter i Europaparlamentet visar det sig att åtta av nio vill göra det obligatoriskt att redovisa användningen av kontorspengarna.

Samtliga partier fick ta ställning till påståendet Europaparlamentets ledamöter ska vara tvungna att redovisa sina kontorspengar. Det är bara Moderaterna som inte tydligt tar ställning för redovisningsplikt. Partiet svarar i stället att ”Moderaterna kommer att följa det regelverk Europaparlamentet beslutar om.”

Det är tydligt att debatten om kontorspengarna haft effekt på flera av partierna. Liberalerna lovar exempelvis att deras ledamöter ska föregå med gott exempel och kommer redovisa sina ersättningar självmant fram till dess att regelverket ändras. Även Centerpartiet aviserar att de under kommande mandatperiod kommer stärka sitt eget system för frivillig redovisning.

Men när Svenska Dagbladet i fjol bad samtliga svenska EU-parlamentariker att redovisa sina kvitton under en given tid vägrade alla utom en. Det var Vänsterpartiets Malin Björk.

I Vänsterpartiets svar till Arbetsvärlden passar partiet också på att slå sig på bröstet: ”bara Vänsterpartiet har varit öppet från start med att redovisa att pengarna går dit de ska – vi utmanar alla partier att redovisa sina kvitton.”

Lobbyister ska redovisas

En annan fråga om transparens gäller EU-parlamentarikers möten med lobbyister, som kan tänkas påverka förtroendevalda i olika frågor. Arbetsvärlden lät samtliga partier ta ställning till påståendet: Europaparlamentets ledamöter ska tvingas redovisa sina kontakter med lobbyister.

Också här var uppslutningen ganska stor, med sju av nio partier för. Men Kristdemokraterna höjer ett varningens finger. ”Det är viktigt att vi inte får regelverk som gör att det blir svårare för föreningslivet, företag, fackföreningar och dylikt att hålla en dialog med politiker,” svarar Kristdemokraterna, som inte ställer sig bakom påståendet.

Även Moderaterna är tveksamma och påpekar att allt för långtgående krav gör det svårare att föra dialog med förtroendevalda, och att särskilt de med mindre resurser skulle drabbas.

Socialdemokraterna svarar tydligt ja, och framhåller att deras ledamöter röstat för ”krav på att ledamöter inom Europarlamentet öppet bör redovisa möten med intressegrupper som föredragande eller skuggföredragande för ett lagstiftningsärende eller en rapport”.

Sverigedemokraterna till Ungerns försvar

Ungern disciplineras med ett artikel 7-förfarande (ibland kallat ”kärnvapenförfarandet”), för att landet anses bryta mot EU:s värdegrund. Bland annat genom inskränkningar i pressfriheten. Artikel 7-förfarandet kan i förlängningen innebära att ett land förlorar sin rösträtt i ministerrådet, men ännu är det långt dit. Inte minst ska landet få möjlighet till bot och bättring. Dessutom behövs ett enhälligt beslut av alla EU-medlemsländer för att ta ifrån ett land rösträtten. Eftersom även Polen blivit föremål för ett artikel 7-förfarande så kan de båda länderna välja att hålla varandra om ryggen.

Arbetsvärlden bad partierna ta ställning till påståendet: Ungern bör förlora medel från EU och rösträtten i ministerrådet.

Här är det Sverigedemokraterna som sticker ut med att kraftigt ta avstånd från påståendet: ”Absolut inte, om man inte har rösträtt i rådet är man i princip inte en självständig stat,” svarar partiet, och påpekar att man visserligen vill minska EU:s budget och EU-bidrag generellt, men att detta inte ska ske ”bara för att de inte vill ta emot migranter.”

Liberalerna, som i ett debattsamarbete med Sverigedemokraterna pekat ut varandra som motpoler i EU-valet, är hårdare mot Ungern, och vill att processen för att dra in rösträtten ska fortsätta så länge situationen i landet inte förbättras.

Den 26 maj är det Europaparlamentsval i Sverige.

Arbetvärldens valenkät

De svenska partierna som finns representerade i EU-parlamentet har fått ta ställning till följande tre påståenden:

1. Europaparlamentets ledamöter ska vara tvungna att redovisa sina kontorspengar.

2. Europaparlamentets ledamöter ska tvingas redovisa sina kontakter med lobbyister.

3. Ungern bör förlora medel från EU och rösträtten i ministerrådet.

Centerpartiet

1. Ja, Centerpartiet har alltid röstat för att EU-parlamentarikernas kontorspengar ska redovisas, men det finns tyvärr inget system för det i dag. Vi kommer från nästa mandatperiod stärka vårt eget system för frivillig redovisning.

2. Ja, EU-parlamentariker är med och beslutar om lagstiftning och därför är det viktigt att vara öppen och transparent i det arbetet. Det nyligen beslutade kravet att EU-parlamentariker som utsetts till förhandlare för en lagstiftning att redovisa kontakter med lobbyister är bra.

3. Ja. Att bryta mot grundläggande principer och fördrag ska vara förenat med ekonomiska konsekvenser, och vi vill sätta ett demokratilås på EU:s budget. Om ett land trots upprepade påtryckningar från EU:s sida fortsätter att montera ner rättsstaten och bryta mot fördraget bör kommissionen och övriga EU-länder givetvis gå vidare med de åtgärder som är inskrivna i EU:s fördrag.

Feministiskt initiativ

1. Ja, det är ett nödvändigt steg för att öka transparensen i EU-parlamentet. Feministiskt initiativ har strikta regler kring förtroendevaldas bokföring och transparens och menar att detta bör vara en självklarhet inom politiken.

2. Ja, det är ett avgörande steg för att öka transparensen i EU-parlamentet, särskilt med tanke på lobbyorganisationers stora inflytande i besluten.

3. Ja, EU bör inrätta en effektiv och verksam mekanism för att hantera situationer då medlemsländer bryter mot EU:s grundläggande värden om bland annat demokrati, rättsstaten och respekt för mänskliga rättigheter.

Kristdemokraterna

1. Ja, Kristdemokraterna har upprepade gånger röstat för att göra om systemet med kontorspengarna för att säkerställa att pengarna används till vad de är avsedda för.

2. Kristdemokraterna berättar gärna för den som undrar om vilka lobbyister vi träffar, men det är viktigt att vi inte får regelverk som gör att det blir svårare för föreningslivet, företag, fackföreningar och dylikt att hålla en dialog med politiker. För att kunna staka ut allmänintresset behöver politiker också skapa sig en helhetsbild genom en dialog med olika särintressen.

3. Ja, vi står bakom artikel 7-förfarandet mot Ungern och vill också möjliggöra frysta bidrag till de länder som bryter mot rättsstatsprinciper.

Liberalerna

1. Ja. Regelverket för hur ersättningar betalas ut till och redovisas av ledamöterna måste ändras. Tills detta sker bör de svenska ledamöterna vara goda föredömen och självmant redovisa sina ersättningar vilket Liberalernas ledamöter kommer göra.

2. Ja. Lobbyism är en naturlig del av den demokratiska processen, men det är viktigt att denna arbetet sker under transparenta och ordnade former. Vi anser att samtliga lobbyister som arbetar gentemot EU-institutionerna ska förtecknas i ett obligatoriskt, offentligt register.

3. Ja. Vi vill att det i nästa långtidsbudget tydligt framgår att sammanhållningsfonder och andra stöd bara ska gå till länder som fullt ut respekterar grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Processen för att dra in rösträtten i ministerrådet måste fortsätta så länge situationen i dessa länder inte förbättras.

Miljöpartiet

1. Ja. Som folkvalda tycker vi att det är rimligt att alla ledamöter redovisar hur de förvaltat skattebetalarnas pengar. Öppenhet underlättar ansvarsutkrävandet och kan förebygga missbruk av pengar.

2. Ja. I ett öppet och demokratiskt samhälle ska det vara lätt att följa vad och vilka som påverkat och utformat politiska beslut. Att redovisa lobbyistkontakter är ett viktigt steg för att förbättra insynen och ansvarsutkrävandet av våra politiker.

3. Ja. Det är orimligt att som Ungern, aktivt undergräva grundläggande demokratiska värden som EU-samarbetet bygger på. Att använda ekonomiska sanktioner som påtryckningsmedel fungerar och bör användas. Gällande rösträtten i ministerrådet krävs enhälligt beslut från medlemsländerna vilket i praktiken kommer bli svårt då till exempel Polen mest sannolikt inte skulle rösta för.

Moderaterna

1. Moderaterna kommer att följa det regelverk Europaparlamentet beslutar om. Vi vill att samma villkor ska gälla samtliga Europaparlamentariker, lika för alla. I Moderaternas riktlinjer klargörs också att vi ökar intern kontroll över hur medlen kan användas.

2. Transparens är viktigt och regelverk ska följas. Alltför långtgående krav kan samtidigt göra det svårare för människor och organisationer att nå fram till och föra dialog med förtroendevalda, särskilt de med mindre resurser skulle drabbas.

3. Vi står bakom det artikel 7-förfarande som inletts mot Ungern, vilket kan leda till indragen rösträtt.

Socialdemokraterna

1. Ja. Vi anser att de nuvarande reglerna är otidsenliga och behöver ändras. Därför har vi de senaste åren alltid röstat för ett stramare regelverk med tuffare krav på redovisning. I våras enades parlamentet till sist om ett nytt, frivilligt system. Om det inte blir tillräckligt utförligt kommer vi Socialdemokrater att ta fram egna rutiner för ökad transparens.

2. Ja. Socialdemokratiska ledamöter var positiva till och röstade för förslaget om att skärpa Transparensregistret med syfte att införa krav på att företrädare inom alla EUs institutioner bara ska träffa lobbyister som är registrerade i transparensregistret och att mötena bör redovisas öppet. Vi socialdemokrater har även röstat för skrivningar inom parlamentets egen arbetsordning med krav på att ledamöter inom Europarlamentet öppet bör redovisa möten med intressegrupper som föredragande eller skuggföredragande för ett lagstiftningsärende eller en rapport.

3. Ja. Rättsstaten och demokratin är hotad Ungern och det är dags att dra in rösträtten i ministerrådet. Vi kommer också att jobba för att så snart som möjligt få lagstiftning på plats som möjliggör att dra in medel från EU:s fonder tills dess att det finns att Ungern på nytt har en fungerande rättsstat.

Sverigedemokraterna

1. Ja, Europaparlamentets regler borde vara tvingande att redovisa kontorspengarna och vi kommer att rösta ja till detta om förslaget läggs fram.

2. Ja, vi har nyligen röstat för att man ska redovisa detta i vissa fall. Reglerna behöver skärpas ytterligare och det går att tillägga att vi träffar väldigt få lobbyister.

3. Absolut inte, om man inte har rösträtt i rådet är man i princip inte en självständig stat. Vi vill att EU:s budget ska bli lägre och bidragen till olika medlemsstater minskar generellt men detta ska inte ske bara för att de inte vill ta emot migranter, det ska vara upp till varje medlemsstat själva att bestämma.

Vänsterpartiet

1. Ja. De folkvaldas roll i demokratin är central och det är viktigt att vi alla kan lita på de folkvalda. Ändå är det få EU-parlamentariker som vill redogöra för hur de utnyttjar förmånerna, bara Vänsterpartiet har varit öppet från start med att redovisa att pengarna går dit de ska – vi utmanar alla partier att redovisa sina kvitton.

2. Ja. Storföretagens lobbyister har ett stort inflytande på EU:s lagstiftning m.m. För ökad insyn och för att stärka förtroendet för politiken behöver kontakterna redovisas.

3. Ja. På ett generellt plan anser vi inte att EU ska ingripa i medlemsländernas nationella politik, men i allvarliga fall där EU-länder bryter mot demokratins principer anser vi att EU ska agera. Med anledning av Polens och Ungerns avveckling av demokratin, har vi röstat för att EU ska ingripa mot dessa två länder (artikel 7-agerande – förlora rösträtten i EU) samt anser att de ska kunna fråntas ekonomiskt stöd från EU.

+ Expandera
7 maj 2019 | 06:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 8 maj 2019:

    Vackra ord är inte mycket att stå efter. Idag är en politiker korrumperad och har ingen moral eller etik. Detta har dom vista så många gånger genom tiden sedan 1900-talet och framåt. Så hur skall man lita på dessa månglare som dansar runt guldkalven utan vare sig karta eller kompass!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar