Studier med lön och lättare att säga upp röstas igenom Riksdagen röstade på onsdagen igenom regeringens proposition om förändrat anställningsskydd och nytt omställningsstudiestöd. Foto. Claudio Bresciani / TT

Studier med lön och lättare att säga upp röstas igenom

Omställning På onsdagen röstade riksdagen igenom regeringens proposition om utvidgade undantag från turordningsreglerna i las, införandet av ett nytt studiestöd för yrkesverksamma och flera andra stora arbetsmarknadspolitiska reformer. Lagändringarna börjar gälla från 30 juni 2022 och CSN kan ta emot ansökningar om det nya studiestödet 1 oktober 2022.
8 jun 2022 | 16:22
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
1

Nu står det klart. Undantagen från principen om ”sist in, först ut” i las utökas från två i nuvarande regelverk till tre. Det innebär att arbetsgivare kommer kunna välja ut tre arbetstagare som dessa vill behålla när det blir aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Undantagen gäller för alla företag oavsett storlek i stället för att som idag endast gälla mindre företag med max 10 anställda. När undantag gjorts får inget mer undantag göras inom tre månader från den första uppsägningen. En anställning kommer inte heller, till skillnad från dagens regelverk, bestå under tid som en tvist om en uppsägnings giltighet pågår.

När man går in den här kärleksvurmen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet

Samtidigt förtydligar regeringen i anställningsskyddslagen att en arbetsgivare ska anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet genom ett erbjudande om omplacering.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallade inför omröstningen i riksdagens kammare reformen för en historisk trygghets- och frihetsreform.

– Framför allt skapar vi mer trygghet i en ny tid, för tryggare kan ingen vara än den som kan skaffa sig de nya kompetenser som krävs på arbetsmarknaden. Vi ska inte bygga murar som skyddar de gamla jobben, men vi ska skydda löntagarna och vi gör det på bästa sätt genom att skapa ekonomisk trygghet i omställningen, säger Eva Nordmark.

Vänsterpartiets Ciczie Weidby, som reserverade sig mot flera delar av propositionen, reagerade på att Eva Nordmark och Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alireza Akhondi tackade varandra för gott samarbete och utbytte komplimanger från talarstolen.

– När man går in den här kärleksvurmen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet är det ju väldigt rörande. Det är också väldigt bra att alla väljare får se detta nu när de funderar på hur de ska lägga sina röster här i höst. När man lägger sin röst på Socialdemokraterna kan man fråga sig vilka mer utav Centerpartiets olika arbetsmarknadsåtgärder man får på köpet, säger Ciczie Weidby.

Skydd mot ”hyvling”

”Hyvling” innebär att arbetsgivare sänker sysselsättningsgraden för anställda i stället för att säga upp. Nu ska vissa turordningsregler iakttas även vid erbjudande om omplacering med lägre sysselsättningsgrad. Det innebär att arbetstagare på samma driftsenhet med samma arbetsuppgifter ska erbjudas omplacering utifrån turordning baserad på anställningstid. Erbjudanden med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.

Allmän visstidsanställning byts ut mot en ny anställningsform vid namn särskild visstidsanställning. Den nya anställningsformen övergår snabbare till tillsvidareanställning, när arbetstagaren varit anställd i mer än tolv månader under en femårsperiod.

– Jag tror faktiskt att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark mycket väl också vet om vad som kommer att hända när man sminkar om allmän visstidsanställning så här. Det kommer inte  innebära att man som arbetstagare får en starkare ställning efter 12 månader. Det kommer bara innebära att folk får hoppa på ännu kortare påhugg, säger Ciczie Weidby.

Eva Nordmark betonade att hon verkligen inte delar Vänsterpartiets uppfattning.

– Jag kan konstatera att det finns ett mycket starkt, brett stöd i denna kammare för att stå upp för den förhandling som parterna på svensk arbetsmarknad har genomfört och de avtal och överenskommelser som man har tecknat. Jag måste säga att det är ganska häpnadsväckande från Vänsterpartiets sida att inte stå upp för det som är ingångna överenskommelser mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv, säger Eva Nordmark.

Uthyrda arbetstagares ställning stärks på så vis att de ska erbjudas tillsvidareanställning hos företag när de varit placerade hos kundföretag på en och samma driftenhet i två år under en treårsperiod. Dock har kundföretaget möjlighet att i stället betala ut en ersättning till arbetstagaren motsvarande två månadslöner.

Studera med lön

Samtidigt införs ett nytt studiestödssystem som gör det möjligt för yrkesverksamma att studera ett år med upp till 80 procent av lönen, enligt beräkning av årlig inkomst av Försäkringskassan. Nivån på omställningsstudiestödet ska motsvara den sökandes årliga inkomst, dock högst 4,5 inkomstbasbelopp, multiplicerad med 0,8 och med den omfattning stöd söks för. I realiteten innebär det ett tak på 21 300 kronor i månaden i omställningsstudiestöd utifrån inkomstbasbeloppets nivå för år 2022. Dock kan parternas omställningsorganisationer toppa upp stödet för de som omfattas av kollektivavtal. Det kommer också vara möjligt att komplettera med omställningsstudielån, som återbetalas enligt samma regler som ordinarie studielån.

Stödet ska lämnas per vecka och kan lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar minst 75, 60, 50, 40 eller 20 procent av heltid. När studiestödet ges för mindre än heltid kan det i stället ges över fler veckor, som mest 220 veckor vid 20 procent av helt stöd. Ett krav för att beviljas det nya studiestödet är att studierna ska bedömas stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Åldersgräns för omställningsstudielån sätts till 60 år och för omställningsstudiestödet till 62 år.

För rätt till omställningsstudiestöd krävs också att ett arbetsvillkor uppfylls, som består av dels ett etableringsvillkor och ett aktualitetsvillkor. För att uppfylla etableringsvillkoret krävs förvärvsarbete i Sverige i sammanlagt minst 96 månader inom en ramtid om 14 år, under i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad. Ramtiden kan beräknas tidigast från och med det kalenderår som den studerande fyller 19.

För att uppfylla aktualitetsvillkoret krävs dessutom att förvärvsarbetet ska ha skett i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om 24 månader från ansökan om omställningsstudiestöd. Arbetsvillkoret kan även uppfyllas genom en minsta inkomst av förvärvsarbete.

Så långt medlen räcker

Omställningsstudiestödet införs stegvis och regeringen gör bedömningen att de budgeterade utgifterna för reformen vid normalt konjunkturläge kommer att uppgå till 7,5 miljarder kronor 2026. Stödet ska fördelas så att det avspeglar andelen förvärvsarbetande i privat respektive offentlig sektor och lämnas i mån av tillgängliga medel. Det betyder att stödet inte är en rättighet utan begränsas av om det finns tillgängliga medel att bevilja stödet. Möjligheten att ansöka om omställningsstudiestödet öppnas hos CSN 1 oktober 2022 för studier med start vårterminen 2023.

Regeringens förslag utgår från den principöverenskommelse som Svenskt Näringsliv, den fackliga samverkansorganisationen PTK och LO förhandlat fram under flera turer 2020–2021. Förhandlingarna kom till skott efter ett politiskt ultimatum i januariavtalet. Regeringen krävde att arbetsmarknadens parter skulle enas om förändringar i las för att inte regeringen i stället skulle gå vidare med förslagen från regeringens egna las-utredning, som var häftigt kritiserad från fackligt håll.

– Det är uppenbart att utfallet av sådana förhandlingar inte blir balanserat, säger Ciczie Weidby (V).

Regeringens proposition röstades igenom punkt för punkt med voteringsresultat 276 för, 22 mot och 51 frånvarande.

8 jun 2022 | 16:22

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev