ST: Riskerar att leda unga vuxna till grövre brottslighet Behandlare och klient på ett LVM-hem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Klienterna inom LVM-vården har ett allvarligt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller blandmissbruk Foto: Ann-Sofi Rosenkvist / SiS

ST: Riskerar att leda unga vuxna till grövre brottslighet

Larm om myndighet Statens institutionsstyrelse, Sis, ska behandla några av samhällets mest utsatta ­– ungdomar med svåra psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Men arbetsplatserna präglas av otrygghet och facket ST pekar på behov av kompetensutveckling för det tusental anställda som rekryterats med lägre utbildningskrav.
4 mar 2019 | 14:13
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Hot och våld är vardag inom Sis, slår facket Seko fast i en ny rapport som dessutom visar att droger flödar på LVM-hemmen, det vill säga missbruksvården.

Seko organiserar behandlingsassistenter på Sis och rapporten bygger på en medlemsundersökning under november 2018.

Om Sekos rapport

Medlemsundersökning har genomförts av Seko under november månad 2018. Den har gått ut till totalt 748 individer. Enkäten gick ut via mail med två påminnelser via sms och en via mail. Svarsfrekvensen landade på 51,3 procent vilket är lika med 384 individuella svar.

Av de som svarade arbetade 70 procent inom LVU, 26 procent inom LVM och 4 procent inom kategorin övrigt.

Källa: Seko

+ Expandera

På frågan i vilken utsträckning våld förekommer på arbetsplatsen svarade hela 41 procent att det förekommer våld dagligen eller någon gång varje vecka. Det är inga större skillnader mellan LVU-hem (43 procent) och LVM-hem (39 procent).

När det kommer till förekomsten av droger så svarar däremot hela 99 procent av respondenterna att klienter missbrukat droger under behandlingstiden på LVM-hem. På LVU är siffran 73 procent.

Tungt kriminella klienter blandas med övriga

Siffrorna får Sekos förbundsordförande Valle Karlsson att i media beskriva Sis som en myndighet i ”fritt fall”.

Thord Jansson, ordförande för ST:s avdelning inom Sis, är något mer försiktig i sin beskrivning. ST är det största facket på Sis, med cirka 1 600 medlemmar över hela Sverige och omkring 46 procent av myndighetens behandlingsassistenter.

– Sis är en myndighet i stort behov av resurser. Vi behöver kompetensutveckling för att bättre hantera klienter med svåra psykiatriska diagnoser, vi behöver ändamålsenliga lokaler och vi behöver en större satsning mot droger på våra boenden. Som det ser ut i dag så sviker samhället både de boende och personalen när man inte ger oss de verktyg och resurser som behövs, säger Thord Jansson till Arbetsvärlden.

Kriminella kan lära upp unga vuxna

Ett särskilt allvarligt problem är att klienter klumpas ihop trots att deras problembilder ser väldigt olika ut.

– Som det ser ut i dag så har vi inte möjlighet att differentiera mellan våra klientgrupper. Tungt kriminella klienter blandas med övriga, vilket riskerar att leda unga vuxna till grövre brottslighet, säger Thord Jansson.

Samtidigt har svårigheter att rekrytera personal gjort att myndigheten fått göra avkall på utbildningskrav för nya anställda.

Ett lågaffektivt bemötande bakbinder oss

– Under två år införde vi undantag från våra krav på eftergymnasial utbildning vid anställning. Den personalen som anställdes genom det här undantaget, totalt omkring 1 000 personer, måste även få möjlighet till den utbildning och träning som behövs för vår verksamhet, säger Thord Jansson.

Ett annat problem, menar Thord Jansson, är att personalen har krav på sig att vara mycket försiktiga, vilket gör det svårt att hantera klienter som uppträder aggressivt.

Sis

Sis, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Sis behandlar  ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Sis tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare.

De lagar som reglerar SiS verksamhet är lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Sis kan också ta emot ungdomar och vuxna för frivillig vård enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, och ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård enligt lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

+ Expandera

– I dag har vi riktlinjer som säger att vi ska vara försiktiga med att polisanmäla hot och våld om klienten exempelvis har svåra psykiska problem. Sådana riktlinjer och krav på oss att hålla oss till ett lågaffektivt bemötande bakbinder oss och gör att vi har svårt att hantera de svåra situationer som kan uppstå. Vi kan bli för försiktiga, vilket en del klienter utnyttjar, säger Thord Jansson.

Få incidenter anmäls

I en rapport från Sis framgår exempelvis att så få som en tiondel av alla incidenter på LVU-hemmen, som antecknas i journalerna, registreras i myndighetens ärendehanteringssystem. Även på LVM-hemmen är det bara en mindre del av incidenterna som registreras.

Jimmy Haller är myndighetens centrala huvudskyddsombud och berättar att personalen kan drabbas av allt från verbala kränkningar till ren, fysisk misshandel. Ett problem är att kompetensen för att hantera svåra psykiatriska diagnoser inte finns på Sis.

– Vi har inte tillräckliga resurser på Sis för att ge vård till personer med flera psykiatriska diagnoser. Men vi har inte heller ett tillräckligt utbyggt samarbete med psykiatrin, förmodligen för att det inte finns ekonomiska incitament, vilket leder de olika verksamheterna till att vakta sina områden i stället, säger Jimmy Haller.

4 mar 2019 | 14:13

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev