Sexuella trakasserier på jobbet ökar risk för självmord Sexuella trakasserier på jobbet mer än fördubblar självmordsrisken för både män och kvinnor, enligt en ny studie från Stockholms universitet. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risk för självmord

Arbetsmiljö Självmordsrisken ökar markant för män och kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier på jobbet, enligt en ny studie från Stockholms universitet.
15 sep 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är känt sedan tidigare att sexuella trakasserier i arbetslivet kan bidra till ökad stress och psykisk ohälsa. Nu visar en ny studie från Stockholms universitet också på ett tydligt samband med självmord och självmordsförsök.

– När vi kontrollerade för psykisk ohälsa och arbetsförhållanden så var risken för självmord för den som utsatts för sexuella trakasserier på jobbet förhöjd med 142 procent, alltså över dubbelt så hög som för kontrollgruppen, säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet som lett studien.

Risken för självmordsförsök ökar också med 50 procent.

Det var vanligare att man utsattes av exempelvis patienter än av kollegor och chefer.

– Utifrån tidigare forskning trodde jag att det skulle finnas ett samband men kanske inte att det skulle vara så starkt.

Kunde ni se om vissa yrken var särskilt utsatta?

– Vi har inte riktigt tittat på yrken. Däremot kunde vi se att det ofta var kunder, klienter och patienter som stod för trakasserierna så man kan misstänka att det ofta handlar om kontaktyrken inom exempelvis vården. Det var vanligare att man utsattes av exempelvis patienter än av kollegor och chefer.

Den så kallade hazardkvoten för att dö i självmord till följd av sexuella trakasserier på jobbet är jämförbar med risken att dö i cancer från asbestexponering på arbetsplatsen.

Kunde ni se om effekten på självmordsfrekvensen skilde sig beroende på vem förövaren var?

– Vi hade två kategorier, chefer/kolleger och patienter/kunder/klienter, så vi har inte kunnat titta särskilt på chefer. Vi såg att sambandet var starkare när man utsattes av patienter/kunder/klienter, men dataunderlaget är för litet för att dra någon slutsats. Tidigare forskning pekar snarare på att konsekvenserna är värre om trakasserierna utförs av en chef, säger Linda Magnusson Hanson.

Kvinnor oftare utsatta

Svar från drygt 85 000 personer har samlats in från arbetsmiljöenkäter mellan åren 1995–2013 där respondenterna fått uppge om de under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Med hjälp av registerdata har forskarna sedan följt enkätdeltagarna över en tid på i genomsnitt 13 år, och självmord eller självmordsförsök har identifierats utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Det var också fler utsatta bland personer med lägre inkomst.

Både män och kvinnor har inkluderats i studien och det finns ingen tydlig skillnad mellan könen vad gäller de negativa konsekvenserna av sexuella trakasserier, däremot utsattes kvinnorna betydligt oftare.

Av de svarande hade överlag 4,8 procent upplevt sig sexuellt trakasserade på jobbet någon gång under de senaste tolv månaderna. Bland männen var siffran 1,9 procent och bland kvinnorna 7,5 procent.

Vad för riskfaktorer kunde ni se som kunde öka risken att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet?

– Att vara ung, kvinna, singel, och ha ett annat födelseland. Det var också fler utsatta bland personer med lägre inkomst. Tidigare forskning visar också att risken är förhöjd om man jobbar i en bransch som är dominerad av det motsatta könet, säger Linda Magnusson Hanson.

Såg ni om frekvensen av sexuella trakasserier förändrades under undersökningsperioden 1995–2013?

– Jag har för mig att det finns en ökning över tid, men det är ingenting som jag har studerat. Om vi tittar på ett senare år, 2017, så är det cirka 10 procent som svarat att de utsatts för sexuella trakasserier, medan siffran under vår undersökningsperiod låg runt cirka 5 procent, säger Linda Magnusson Hanson.

I studien kontrollerades också för mobbning.

– Vi håller också på att genomföra en studie där vi tittar specifikt på riskeffekterna av just mobbning på arbetsplatsen, säger Linda Magnusson Hanson.

15 sep 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev