A-kassa, studier och sjukförsäkring – här är fackens önskningar i budgeten LO, TCO och Saco är eniga om ett 16-punktsprogram mot långtidsarbetslöshet som de skickat till regeringen inför höstbudgeten. På bilden syns riksdagshuset. Foto: Stina Stjernkvist / TT

A-kassa, studier och sjukförsäkring – här är fackens önskningar i budgeten

Höstbudgeten Fackföreningsrörelsen varnar för en långtidsarbetslöshet som riskerar att bita sig fast och vill se krafttag i höstbudgeten. Andra viktiga frågor för facken är reformeringen av sjukförsäkringen och att undvika sänkningar av a-kassan.
17 aug 2021 | 07:34
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

­Inför höstbudgeten går LO, TCO och Saco ut med en gemensam skrivelse som manar regeringen att vidta kraftåtgärder mot långtidsarbetslösheten.

Dokumentet har formen av ett 16-punktsprogram med åtgärder som inkluderar utvidgat stöd via Arbetsförmedlingen och satsningar på att uppnå fler anvisningar till studier inom samtliga utbildningsnivåer.

16-punktsprogrammet

LO, TCO och Saco är överens om följande 16-punktsprogram med åtgärder mot långtidsarbetslösheten som vill föreslår förs in i budgetpropositionen för 2022:

Arbetsförmedlingens anvisningskapacitet och förmedlarrollen

 • Öka Arbetsförmedlingens kapacitet att anvisa arbetslösa till arbetsmarknadspolitiska insatser genom ökade resurser till myndighetens förvaltningsanslag.
 • Initiera en vetenskaplig utvärdering av hur automatiseringen har förändrat arbetsförmedlarrollen och andra professioner inom arbetsmarknadspolitiken.
 • Öka tillgången till stöd och insatser från specialistprofessioner inom Arbetsförmedlingen.

Subventionerade anställningar

 • Ge större förutsättningar att på kort tid öka antalet personer som får subventionerad anställning genom ökade anslag och förbättrade förutsättningar för anvisningar.
 • Höj taken för vilka löner som subventioneras fullt ut väsentligt.
 • Säkerställ att alla subventionerade anställningar omfattas av lagen om anställningsskydd.
 • Utred vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka missbruk och överutnyttjande av arbetsmarknadspolitiska insatser av oseriösa arbetsgivare.
 • Förbättra och effektivisera samrådshanteringen mellan Arbetsförmedlingen och fackförbunden inför anvisning till arbetsplatsförlagda insatser.
 • Säkerställ att parternas modell för etableringsjobb kommer till stånd snarast.

Utbildning

 • Öka satsningarna för att uppnå fler anvisningar till studier, både arbetsmarknadsutbildning och reguljära studier inom samtliga utbildningsnivåer. Det kräver både ökade ekonomiska resurser till och skärpt styrning av Arbetsförmedlingen.
 • Utvidga Arbetsförmedlingens anvisningsmöjligheter så att målgruppen som anvisas till reguljär utbildning med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning breddas till att även gälla grupper utanför ramprogrammen. Utbildningsinsatserna bör kunna ges tidigare under arbetslöshetsperioden.
 • Öka tillgängligheten till snabbspår för nyanlända med utbildning eller erfarenhet inom bristyrken.
 • Öka tillgången till kompletterande utbildning inom reguljär utbildning på alla utbildningsnivåer och utred hur högskolans utbud kan bli mer tillgängligt för omställning och kompetensutveckling.

Arbetslöshetsförsäkringen

 • Permanenta den tillfälliga höjningen av taket på 1 200 kronor i dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen.
 • Indexera taket i arbetslöshetsförsäkringen mot pris- eller inkomstbasbeloppet.

Följ upp, utvärdera och dra lärdomar av insatserna

 • Ge i uppdrag till IFAU att följa gruppen långtidsarbetslösa samt effektutvärdera det stöd och de insatser som ges.

 

+ Expandera

Bakgrunden är att långtidsarbetslösheten i och med coronakrisen nått historiskt höga nivåer, med närmare 190 000 personer som nu har varit inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen längre än 12 månader.

– Eftersom långtidsarbetslösa gradvis kommer allt längre från ett jobb kommer de inte i lika hög utsträckning vara med och konkurrera om de lediga jobben. Etableringsjobben som kombinerar både jobb och utbildning är ett effektivt verktyg som både pressar ned långtidsarbetslösheten och samtidigt stärker kompetensförsörjningen, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO, i en kommentar.

Nya grupper långtidsarbetslösa

Göran Arrius, ordförande Saco, pekar på att nya grupper har drabbats av långtidsarbetslöshet i coronakrisen, bland andra äldre akademiker.

– Krafttag mot långtidsarbetslösheten behövs om den inte ska bita sig fast . Vi vill exempelvis se ökat stöd och insatser från specialistprofessioner på Arbetsförmedlingen och stöd till utbildning. Nu ökar långtidsarbetslösheten även bland äldre akademiker, vilket ställer nya krav på stödinsatser, säger Göran Arrius.

Arbetsvärlden rapporterade i maj att väldigt få fick aktivitetsstöd för eftergymnasiala studier. Sedan förordningsändringen trädde i kraft i november i fjol och fram till april 2021 har endast 341 personer beviljats bibehållet aktivitetsstöd för utbildning på eftergymnasial nivå. Det motsvarar 4 procent av de som beviljats aktivitetsstöd för utbildning, och cirka 10 procent av de som beviljats aktivitetsstöd för reguljär utbildning (då man räknar bort SFI).

I höstbudgeten vill vi se satsningar på utbildning för långtidsarbetslösa.

I artikeln intervjuade Arbetsvärlden Tomas Eriksson, långtidsarbetslös med gymnasieutbildning i elteknik från 2000-talet, som inte fick beviljat aktivitetsstöd för yrkeshögskola trots att cirka 90 procent av studenterna får jobb efter examen på utbildningen han ville gå.

Ola Petersson, chefekonom på LO, menar också att flera av verktygen redan finns på plats men att Arbetsförmedlingen är för restriktiv med att använda möjligheten att anvisa till studier med aktivitetsstöd.

– I höstbudgeten vill vi se satsningar på utbildning för långtidsarbetslösa. De legala möjligheterna för att studera med bibehållet aktivitetsstöd finns redan i dag, men det används alldeles för sparsamt. Det behövs ett nytt tänkande där möjligheten används i betydligt högre grad för att hjälpa långtidsarbetslösa till nytt jobb, säger Ola Petersson.

Stärkt a-kassa

I fackens 16-punktsprogram finns även a-kassan med. Facken vill bibehålla höjningarna av taket som genomfördes i samband med coronapandemin.

– Inkomsttrygghet har ett stort värde för både individer och samhälle. Därför bör det tillfälligt höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen ligga kvar även efter årsskiftet 2022–2023. Därefter bör regering och riksdag, för att undvika att inkomsttryggheten gradvis urholkas, fatta beslut om att indexera taket så det följer löneutvecklingen, säger Therese Svanström, ordförande i TCO i en kommentar.

Saco menar även att Sverige behöver en a-kassa för nyexaminerade liknandes det studerandevillkor som funnits tidigare.

– Vi vill återinföra a-kassa baserad på studier för de som nu tar examen och inte på en gång hittar något arbete. Det vore rimligt att kunna få en frist på fyra-fem månader med a-kassa för att hitta ett första arbete efter studierna, säger Göran Arrius, och nämner också den fortsatta reformeringen av sjukförsäkringen som en viktig fråga.

Karin Pilsäter, utredare TCO, nämner också att TCO hoppas på en budgetreform som ger kommunerna bättre förutsägbarhet om vad medlen från staten kommer räcka till.

– Vi ser behov av en reformering av kommunernas finansiering med större fasta åtaganden från staten så att pengarna från statsbidragen garanteras för flera år framåt, vilket behövs för kommunernas långsiktiga planering.

17 aug 2021 | 07:34

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev