Olika villkor i omställningsavtalen Omställningsavtalen för privatanställda arbetare skiljer ut sig. Foto Simon Paulin / SvD / SCANPIX

Olika villkor i omställningsavtalen

Omställning För den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och är anställd på ett företag med kollektivavtal finns möjlighet till olika former av stöd. Men omställningsavtalen ser olika ut beroende på var man jobbar. Arbetsvärlden går igenom villkor och stöd i sex olika avtal.
15 jun 2017 | 08:57
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Både coachning till nytt jobb och ekonomiskt stöd under jobbsökarperioden tillhör det som erbjuds i omställningsavtalen.

De flesta avtal gäller endast tillsvidareanställda, undantagen är Trygghetsrådet TRS (bland annat för dem inom ideella organisationer, idrottsrörelsen och kultursektorn) och Trygghetsstiftelsen (statliga myndigheter) som även om omfattar anställda på kortare tid.

Alla utom ett innehåller utfyllnad av a-kassa, så att den uppsagda får mellan 70 och 80 procent av den tidigare lönen, under en varierande lång period.

Här skiljer Trygghetsfonden TSL (för privatanställda arbetare) ut sig. Det avtalet ger i stället ett engångsbelopp till den uppsagda, beroende på ålder och tid i arbete.

Alla avtal innehåller rätt till coachning och rådgivning, ofta i upp till två år. Även här utgör Trygghetsfonden TSL ett undantag: här avsätts 22 000 kronor per uppsagd för coachning och utbildning.

 

TRR Trygghetsrådet

Vilka omfattas:

Tillsvidareanställda tjänstemän, i huvudsak inom PTK:s avtalsområden.

Villkor för att få del av stödet:

För personlig rådgivning: ha arbetat i minst tolv månader på ett TRR-anslutet företag, minst 16 timmar per vecka, vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället och ha blivit uppsagd på minst 20 procent.

För ekonomiskt stöd: vara över 40 år, ha arbetat minst fem år på företag anslutet till TRR, ha en månadslön på minst 27 100 kronor och ha blivit uppsagd på minst 20 procent.

Ekonomiskt stöd:

Avgångsersättning, AGE, som komplement till a-kassa. Täcker tillsammans med a-kassa cirka 70 procent av tidigare lön under de första 130 dagarna. Personer äldre än 45 år kan få ytterligare AGE-dagar med ersättning upp till 50 procent.

Finansiering av utbildningar exempelvis inom projektledning. TRR kan också finansiera resor, litteratur och studiemedel för kortare insatser.

Annat stöd, utöver rådgivning:

Olika seminarier kring hur man söker jobb, startar företag etc. Digital jobbsökarportal samt på många kontor tillgång till dator och arbetsplats. TRR stöttar även företagsledning och fack i hur man bäst genomför och kommunicerar omställning och genom TRR Rekrytering erbjuds kostnadsfri rekrytering av nya medarbetare.

 

Trygghetsrådet TRS

Vilka omfattas:

Omkring 50 000 visstidsanställda och tillsvidareanställda, både tjänstemän och arbetare, bland annat inom ideella organisationer, idrottsrörelsen och kultursektorn.

Villkor för att få del av stödet:

För ekonomiskt stöd: ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa eller inte ha erbjudits fortsatt anställning efter en visstidsanställning, och ha varit anställd hos en eller flera TRS-anslutna arbetsgivare under minst fem års tid. Ha haft en minsta arbetstid på åtta timmar per vecka och ha blivit uppsagd på minst 20 procent.

För annat stöd: tillsvidareanställda ska ha blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Visstidsanställda ska ha varit sammanhängande anställda 18 månader under fem år i TRS-anslutna organisationer.

Ekonomiskt stöd:

Avgångsersättning täcker tillsammans med a-kasseersättning 75 procent av lönen under de första 130 dagarna. Därefter trappas ersättningen ned till 50 procent i upp till 390 dagar. Den som är över 60 kan få ersättning maximalt 520 dagar.

Annat stöd, utöver rådgivning:

TRS kan ge studieersättning i två terminer för den som inte kan få studielån för högskolestudier. TRS kan också betala kortare utbildningar för att bygga på befintlig kompetens. TRS ger även stöd till personer som riskerar att bli eller blir uppsagda på grund av ohälsa.

Utöver TRS omställningsavtal omfattas även dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker vid statlig finanseriade scenkonstinstitutioner av Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsavtal, SOK. SOK ger möjlighet till stöd och utbildning för att byta karriär. Aktivt och ekonomiskt stöd kan utgå i tre år (två år för musiker). Det finns viss möjlighet att få förlängt stöd. Det aktiva stödet kan starta innan personen bestämt sig för att karriärväxla, d v s samtidigt som man är yrkesaktiv. Detta ligger utanför de tre (två) åren.

 

Omställningsfonden

Vilka omfattas:

Omkring 1,1 miljoner anställda inom kommun, landsting samt 650 företag och kommunalförbund.

Villkor för att få del av stödet:

För ekonomiskt stöd: om man har grundersättning från a-kassa och har minst fem års sammanhängande anställning varav de fyra senaste åren med tillsvidareanställning.

För annat stöd: uppsagd på grund av arbetsbrist, arbetat minst tolv månader vid uppsägningstillfället och till minst 40 procent.

Ekonomiskt stöd:

A-kasseutfyllnad till 80 procent av lön, inklusive a-kasseersättning, i 200 ersättningsdagar. Därefter upp till 70 procent av lön, inklusive a-kasseersättning, i 100 ersättningsdagar.

Annat stöd, utöver rådgivning:

Möjlighet till kompetensutveckling och utbildningar, studielön, validering, praktik med lön och stöd för att starta eget.

 

Trygghetsstiftelsen

Vilka omfattas:

Anställda hos statliga myndigheter.

Villkor för att få del av stödet:

För ekonomiskt stöd: Tillsvidareanställd som sägs upp på grund av arbetsbrist ska ha minst tolv månaders sammanhängande arbetstid hos en och samma arbetsgivare. För tidsbegränsat anställda gäller ett grundkrav på minst tre års sammanhängande anställningstid.

För annat stöd: Tillsvidareanställd som sägs upp på grund av arbetsbrist ska ha minst tolv månaders sammanhängande arbetstid hos en och samma arbetsgivare. För tidsbegränsat anställda gäller minst två års sammanhängande anställningstid.

Ekonomiskt stöd:

För tillsvidareanställda som sägs upp: Rätt till inkomstförstärkning i 780 dagar vid en ny anställning med lägre lön. Dessutom rätt till a-kasseförstärkning i 300 dagar liksom förlängd uppsägningstid och efterskydd i 18 månader. Efterskyddet ger rätt att komma tillbaka till det statliga omställningsavtalet om man blir uppsagd från ett nytt jobb utan omställningsavtal.

För visstidsanställda: har anställningen varat i minst sex år har de rätt till a-kasseförstärkning på upp till 200 dagar, och inkomstförstärkning på upp till 440 dagar, plus 100 dagar valfritt mellan a-kasseförstärkning och inkomstförstärkning. Har anställningen varat i minst tre år har de rätt till 44 dagar med a-kasseförstärkning.

Annat stöd, utöver rådgivning:

Trygghetsstiftelsen köper in en hel del utbildning i svenska språket. Många av de arbetssökande har inte svenska som modersmål och får därför stöd i att förbättra sina språkkunskaper för att öka sina chanser att få jobb på den svenska arbetsmarknaden.

 

Trygghetsfonden TSL

Vilka omfattas:

Privatanställda arbetare.

Villkor för att få del av stödet:

För ekonomiskt stöd: AGB, avgångsbidrag, gäller för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och som fyllt 40 år.

För annat stöd: Tillsvidareanställda som varit anställda hos samma arbetsgivare i minst tolv månader sammanhängande vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring, och sägs upp på grund av arbetsbrist. Man ska också ha arbetat minst 16 timmar per vecka och vara yngre än 64 år och 11 månader när ansökan om stöd lämnas in till TSL.

Ekonomiskt stöd:

AGB utgörs av ett engångsbelopp och bestäms utifrån den uppsagdes ålder och arbetstid och ligger mellan 33 850 kr och 49 250 kr för år 2017.

Annat stöd, utöver jobbcoachning:

TSL ersätter det privata omställningsföretag som upphandlats lokalt av företag och fack att hantera den aktuella omställningen med 22 000 kr per person som blivit uppsagd. Omställningsföretaget kan fördela ersättningen mellan de uppsagda beroende på individuella behov. Pengarna kan även användas till utbildning, men då krävs bland annat en direkt koppling mellan utbildningsinsatsen och ett konkret jobb. Behövs inte coachning går det också att ansöka om stöd för en specifik utbildning direkt hos TSL.

TSL ändrar sin verksamhetsmodell från 1 november 2017. TSL kommer då utöver coachingsstöd till nytt arbete även att kunna erbjuda utbildning och validering i större omfattning.

 

Trygghetsöverenskommelsen för finansbranschen

Vilka omfattas:

Anställda på företag med kollektivavtal inom bankområdet.

Villkor för att få del av stödet:

För ekonomiskt stöd: man ska ha varit tillsvidareanställd i samma eller olika företag anslutna till Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO, under de senaste fem åren.

För övrigt stöd: man ska vara tillsvidareanställd på företag med kollektivavtal inom bankområdet och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

Ekonomiskt stöd:

Utfyllnad av a-kassa under 300 dagar. För den som är 55 år och äldre gäller ytterligare 150 dagar. Det går också att få extra ersättning vid heltidsstudier.
Det går att få bidrag till kostnader för utbildning och kurser som underlättar övergång till annan verksamhet eller anställning. Man kan även få bidrag för investeringar vid start av egen verksamhet. Detsamma gäller utbildning kopplad till nystartad verksamhet.
Den som befinner sig i akut kris efter att ha lämnat företaget kan även få bidrag till samtalsstöd.

Annat stöd:

Trygghetsöverenskommelsen anger att uppsägning på grund av arbetsbrist så långt möjligt skall undvikas. Alla andra lösningar inom företaget ska prövas först innan uppsägning på grund av arbetsbrist kan aktualiseras.

 

15 jun 2017 | 08:57
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar