”Det kommer att leda till faktiska förändringar” Arbetsvärlden har skickat en enkät till de 14 förbundsordföranden i TCO-förbunden. Bilden är ett kollage. Högst upp till vänster Veronica Magnusson, Vision, underst till vänster Jonas Norling, Journalistförbundet, i mitten Lena Nitz, Polisförbundet, höger topp Britta Lejon, ST, höger botten Anders Johansson, FTF.

”Det kommer att leda till faktiska förändringar”

Sexuella trakasserier Uppropen mot sexuella trakasserier visar på en omfattning som chockerar många av tjänstemannafackens förbundsordföranden, även om förekomsten varit känd. Flera förbund går nu vidare för att utreda och kartlägga problemet.
22 nov 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det är framför allt omfattningen på de sexuella trakasserierna som chockerar, enligt de enkätsvar som Arbetsvärlden fått in från TCO-förbunden efter att #metoo-uppropen visat på stora problem i bransch efter bransch.

På tisdagen anslöt sig också fackrörelsens kvinnor med uppropet #InteFörhandlingsbart, ett upprop som kräver stopp på sexismen inom facket.

Arbetsvärlden ville veta hur fackförbunden undersökt problemet i medlemmarnas branscher och vilka förslag på åtgärder de har.

Tre frågor

Arbetsvärlden skickade ut en enkät per mejl med tre frågor till de 14 olika tjänstemannaförbunden inom TCO, med frågor riktade till förbundsordföranden i respektive förbund.

Frågorna var:

1. Har ni undersökt hur situationen ser ut i era medlemmars branscher?

2. Har ni tagit fram förslag på vad som kan göras?

3. Är du förvånad över vad som kommer fram i uppropen?

+ Expandera

Bland förbunden är det endast Unionen som uppger att de nyligen har gjort en specifik undersökning av hur det ser ut med sexuella trakasserier hos medlemsgrupperna. Journalistförbundet framhåller att det tidigare gjorts hos de lokala klubbarna och Vision har undersökt i hur stor omfattning medlemmar inom HvB och LSS känt sig utsatta av brukare.

Men det är uppenbart att uppropen har satt något i rullning och flera förbundsordföranden uttrycker hopp om en varaktig förändring. Både centralt och lokalt startas arbeten för att kartlägga och utreda problematiken. Teaterförbundet och Symf startar samarbeten med sina motparter, och Journalistförbundet sträcker ut en hand till Medieföretagen för att kunna göra en större kartläggning av läget i mediebranschen.

Fackförbundet ST

Britta Lejon, förbundsordförande ST. Foto: Andy Phrat

1. – Vi vet utifrån statistik från Arbetsgivarverket som SCB har tagit fram att i staten är det 3,1 procent av kvinnorna och 1,2 procent av männen som har utsatts för sexuella trakasserier av arbetskamrater och chefer. Men siffrorna ökar betydligt när man tittar på utsattheten från medborgare som exempelvis klienter, kunder och brukare. Då har 8,9 procent av kvinnorna utsatts för sexuella trakasserier och 2,5 procent av männen.

– Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem och många myndigheter jobbar bra med likabehandling och värdegrundsarbete men det finns troligen ett stort mörkertal av händelser som inte anmäls och där behöver arbetsgivarna överväga fler insatser. Det är klart att det också är svårt för arbetsgivarna att jobba med de sexuella trakasserier som kommer från medborgare. Men det tydliggör också vikten av att hela samhället vaknar och diskuterar dessa maktförhållanden.

2. – Vi vill lyfta fram de nya reglerna i diskrimineringslagen som trädde i kraft i år. Där är arbetsgivaren skyldig att se till att sexuella trakasserier inte sker på arbetsplatsen, bland annat genom ett aktivt förebyggande arbete. Vi upplever att det arbetet inte har kommit igång ordentligt på arbetsplatserna ännu.

Otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser där anställda inte vågar säga ifrån

– Sedan tror vi att det är ett problem inom staten att det finns många visstidsanställningar, otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser där anställda inte vågar säga ifrån och inte vill uppfattas som besvärliga. Detta drabbar särskilt många unga kvinnor. ST anser att antalet visstidsanställningar måste minska.

3. – Jag är inte förvånad över att det förekommer sexuella trakasserier men jag är tagen över de berättelser som kommit fram och den stora mängden av berättelser. Samtidigt ser jag det som hoppfullt med öppenheten och medvetenheten. Det blir ju tydligt att det är ett strukturellt problem i vårt samhälle och jag hoppas att Sverige inte förblir detsamma som det var före Metoo.

Vision

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision. Foto: Vision

1. – Vision har tidigare ställt frågan för några år sedan till medlemmar inom HvB och LSS,  men då utifrån att brukare var den som trakasserade. Resultat var att det inte var något större problem, inte alls ofta förekommande. I våra enkäter ställer vi ofta frågor om arbetsmiljö, belastning, stress, trivsel, mobbing och annat,  men inte någon direkt fråga om just sexuella trakasserier.

– Men nu har Tidningen Vision precis gjort en undersökning under okt/nov inför nr 8 och som kommer ut till läsarna 4-6 december. Undersökningen handlar om man har blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Enkätsvaren ska komma under v 48, först då kan vi se omfattningen.

2. – En arbetsplats för alla gjordes precis innan #metoo, det är en webbutbildning som är ett sätt att arbeta förebyggande med olika former av diskriminering.

Det här är gamla maktstrukturer som finns överallt

– Vi har samlat info och rekommendationer utifrån olika perspektiv; om du är utsatt, om du är ombud, om du är chef, om du är förtroendevald, om du är medlem eller behöver stöd. Det finns på vision.se/metoo

3. – Att ta del av alla berättelser och den samlade vidden av trakasserierna är omskakande. Att kvinnor i alla skeden av livet och överallt i arbetslivet blir utsatta har vi vetat, men nu blir det så uppenbart att vi måste göra ännu mer för att få ett stopp på det.

– Det här är gamla maktstrukturer som finns överallt, därför är det viktigt att vi tillsammans med hela fackföreningsrörelsen bryter tystnadskulturen och har nolltolerans mot sexuella trakasserier. Den positiva överraskningen är den enorma kraften och beslutsamheten som nu finns – det ger en reell möjlighet att förändra.

Försvarsförbundet

Håkan Sparr, förbundsordförande Försvarsförbundet.
Foto: Sören Andersson

1. – Försvarsförbundet har inte gjort någon egen medlemsundersökning av hur omfattande problemet kan vara med sexuella trakasserier inom våra branscher.

2. – Nej, eftersom vi inte har några underlag på hur det ser ut i våra medlemsgrupper är det svårt att ta fram några förslag.

3. – Både ja och nej. Det är mycket bra att detta kommer fram i ljuset inom alla branscher och på sikt torde detta innebära att vi stegvis kommer närmare en nolltolerans.

 

Teaterförbundet

Anna Carlson, förbundsordförande Teaterförbundet. Foto: Kristian Pohl

1. – Dagens eko tog fram en enkät till våra medlemmar 2010 som visade på stora kränkningar och sexuella trakasserier i vår bransch. Tyvärr fokuserades sedan hela debatten på att enkäten inte var tillförlitlig och huvudfrågan försvann.

–  Få personer har anmält till vår förhandlingsavdelning att de blivit utsatta.

–  Vi tar nu fram en enkät tillsammans med Svensk Scenkonst (vår avtalsmotpart) som ska ha ett arbetstagar- och ett arbetsgivarperspektiv. Den ska ge bra underlag för kommande åtgärder.

2. – Vid sidan av enkäten har vi tillsammans med SvS tillsatt en oberoende gransknings-och åtgärdskommission med mandat att föreslå konkreta åtgärder hur vi förebygger, uppmärksammar och hanterar alla former av trakasserier. Teaterförbundet kommer även att samla fackliga förtroendevalda från olika områden för att diskutera hur trakasserier ska hanteras när de uppkommer på arbetsplatserna.

Snarare förbannad! Och enastående stolt över medlemmarna som är så modiga och tar ut sina berättelser i ljuset.

– Samtal förs med andra motparter och branschorgansationer, den fria scenkonstsidan, avtalsparter på filmområdet och myndigheter inom scen och film.

3. – Snarare förbannad! Och enastående stolt över medlemmarna som är så modiga och tar ut sina berättelser i ljuset. Det krävs stort mod till det, och vi är skyldiga dem stort tack. De har mitt fulla stöd. Nu finns det bara en väg – framåt, en långsiktig attitydförändring måste till och det är mitt och Teaterförbundets uppdrag att verka aktivt för det.

Facket för försäkring och finans, FTF

Anders Johansson, förbundsordförande FTF: Andy Prhat

1. – FTF:s medlemmar jobbar på försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och banker som ägs av försäkringsbolag. Vi har hittills inte gjort någon egen undersökning specifikt om sexuella trakasserier i försäkringsbranschen, men våra lokala förtroendevalda och arbetsrättsliga rådgivare får in den typen av ärenden då och då. På lokal nivå håller vi också koll via medarbetarundersökningar.

2. – Me too-kampanjen har varit en viktig påminnelse om att vi – både fack och arbetsgivare – behöver jobba ännu hårdare för att motverka sexuella trakasserier på jobbet. Just nu har vi full fokus på att genom olika kommunikationsinsatser öka medlemmarnas kunskap om vad man kan göra när man själv eller en kollega utsätts för sexuella trakasserier på jobbet.

Me too-kampanjen har varit en viktig påminnelse om att vi – både fack och arbetsgivare – behöver jobba ännu hårdare för att motverka sexuella trakasserier på jobbet.

– I december kör vi en utbildningsdag för förtroendevalda om hur man som lokalt fackligt ombud kan jobba för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier. För att få till en långsiktig förändring i försäkringsbranschen tror vi också att fack och arbetsgivare behöver samverka. Här planerar vi ett seminarium där arbetsmiljöexperter diskuterar gemensamma strategier med representanter från FTF och försäkringsbolagen.

3. – Vittnesmålen som kommit fram i uppropen och i mediernas granskningar har visat att sexuella trakasserier är ett utbrett och oerhört allvarligt problem. För oss som varit fackliga länge är det tyvärr ingen nyhet. Men det är en nog så viktig signal om att vi behöver göra mer för att bryta tystnaden. Därför är jag väldigt tacksam att Me too-kampanjen, uppropen och mediegranskningarna fått så stor uppmärksamhet, för det är i tystnad som sexuella trakasserier kan fortsätta existera.

TULL-KUST

Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST. Foto: Björn Roos

– Det som framkommer i de upprop som ligger till grund för frågorna är förfärande och det är av stor vikt att frågor av den här karaktären omhändertas, men någon direkt undersökning har förbundet inte gjort och något konkret finns inte att redovisa. Vi bevakar frågan på de respektive myndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen i forum som behandlar arbetsmiljöfrågor, till exempel arbetsmiljökommittéer, och när det gäller policys med mera. Men också i de lokala avdelningarna i det vardagliga fackliga arbetet som bedrivs nära och på arbetsplatserna. Ett viktigt led är genomförande av medarbetarenkäter som även omfattar frågor om sexuella trakasserier åtminstone vad avser Tullverket.

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet

Henric Lagercrantz, förbundsordförande SLF.

1. – Nej. Vi har inte gjort någon specifik undersökning.

2. – Delvis eftersom vi jobbar med att besöka arbetsplatser för att kontrollera arbetsmiljön. Om det finns problem med den psykosociala arbetsmiljön, där även eventuella sexuella trakasserier ingår, så upprättas en handlingsplan.

3. – Jag är inte förvånad över att det förekommer men jag är faktiskt förvånad över omfattningen och hur grova övergreppen har varit i olika branscher som har haft egna upprop.

Journalistförbundet

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet.
Foto: Theresia Viska

1. – Vi har gjort medlemsundersökningar om arbetsmiljö, men inget specifikt om sexuella trakasserier. Enskilda klubbar har dock gjort det tidigare, och vi vet att det nu är mer på gång på en del av de större redaktionerna. Vi vill få med vår motpart Medieföretagen på att göra en större kartläggning.

 

Det är hemskt att vittnesmålen finns, men det är bra att de kommer fram.

2. – Ja, journalistförbundet kräver:

  • Insatser från branschens organisationer för att alla företag i mediebranschen ska leva upp till diskrimineringslagens skrivningar om aktiva åtgärder mot bland annat sexuella trakasserier.
  • En branschstandard för anlitande av produktionsbolag för att säkerställa rimliga arbetsförhållanden och en arbetsmiljö fri från trakasserier.
  • Ännu mer samarbete med arbetsgivarna för att komma till rätta med problemen.

3. – Jag är inte förvånad att det finns i mediebranschen, det är ju ett samhällsproblem. Det är hemskt att vittnesmålen finns, men det är bra att de kommer fram.

Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf

Gunnar Jönsson, förbundsordförande Symf. Foto: Symf

1. – Vi förbereder, tillsammans med arbetsgivarorganisationen, en gemensam utredning för att fördjupa kunskaperna om det som kommit fram i #tystnadtagning, #visjungerut, #närmusikentystnar som alla har bäring på vår bransch. I avvaktan på det partsgemensamma arbetet har vi från centralt håll gått ut till de lokala avdelningarna och bett om en lägesbild.

Vi är förfärade och bestörta över omfattningen

2. – Symf har presenterat förslag på åtgärder. (Kan tas del av här. Red. anm)

3. – Vi är inte förvånade över att sexuella trakasserier förekommer. Vi är förfärade och bestörta över omfattningen, inte bara inom vår bransch, utan inom samhället i stort.

Finansförbundet

Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet. Foto: Christian Gustavsson

1. – Arbetsmiljöfrågorna, där sexuella trakasserier ingår, är en del av det dagliga fackliga arbetet som ständigt pågår ute på arbetsplatserna. Förbundets förtroendevalda jobbar varje dag med att försöka skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för medlemmarna.

– Förbundet har inte gjort någon enkät om sexuella trakasserier på länge. Men i spåren av #metoo har flera klubbar dragit igång lokala undersökningar för att mer konkret undersöka förekomsten av sexuella trakasserier. Det är mycket sannolikt att vi även gör en större medlemsundersökning på detta tema inom kort.

– Vi jobbar också tillsammans med arbetsgivarna i en central jämställdhets- och mångfaldskommitté där dessa frågor står högt upp på agendan.

Det finns troligtvis ett mörkertal inom finansbranschen, liksom i samhället i stort.

– Det finns troligtvis ett mörkertal inom finansbranschen, liksom i samhället i stort. Vi tror inte att vår bransch avviker från resten av samhället när det gäller förekomsten av sexuella trakasserier.

2. – Vi jobbar ute på företagen med att ta fram rutiner för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det är viktigt att alla anställda vet vart man ska vända sig om man blir utsatt för, eller uppmärksammar trakasserier.

– De förtroendevalda stöttar också de medlemmar som hör av sig så att de tas om hand på rätt sätt och får den hjälp de behöver. Vi utbildar förbundets förtroendevalda i hur detta arbete ska gå till. Det finns också möjlighet att få rådgivning av kansliet både för förtroendevalda och medlemmar.

– Jag tror att det behöver pratas mer om värderingar i företagen, vad som är ett olämpligt beteende. Vi behöver stanna upp och diskutera de här problemen mer överlag, diskutera vad vi gör mot varandra, också obetänksamt. Vi behöver också diskutera hur vi underlättar för medarbetare och chefer att lyfta sådana här frågor, så att vi fångar upp mer.

– Jag hoppas och tror att den här debatten bidrar till att vi både får färre fall av kränkningar och att fler vågar anmäla trakasserier och kränkningar.

3. – Jag har ju anat att det funnits ett mörkertal. Men jag måste säga att jag är chockad och bedrövad över omfattningen.

Vårdförbundet

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

1. – Vi har hittills inte haft någon anstormning av medlemsärenden som rör sexuella trakasserier. Det finns mörkertal och det i sig är ett problem. Vi har inte gjort någon kvantitativ undersökning men följer givetvis frågan noga och tittar exempelvis på Arbetsmiljöverkets siffror och har en dialog med våra förtroendevalda runt om i landet.

2. –  Det ska vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är viktigt att man är tydlig både i regelverk och att det finns kunskap och handledning för samtal på arbetsplatsen. Vi måste börja prata om frågorna på arbetsplatserna och stötta varandra. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier, ett ansvar som dessutom skärpts sedan årsskiftet. Vi välkomnar DO:s kommande tillsynsinsats mot Sveriges kommuner och landsting och likaså regeringens inbjudan till arbetsmarknadernas centrala parter, Arbetsmiljöverket och DO till en diskussion om sexuella trakasserier i arbetslivet. Vårdförbundet diskuterar gärna med arbetsgivare och beslutsfattare för att förmedla den erfarenhet och kunskap som våra medlemmar har.

Vården är ett kontaktyrke och en kvinnodominerad sektor, vilket sannolikt gör den till en mer utsatt arbetsplats än andra.

3. – Sexuella trakasserier är ett problem i hela samhället och vår bransch är inget undantag. Vården är ett kontaktyrke och en kvinnodominerad sektor, vilket sannolikt gör den till en mer utsatt arbetsplats än andra. Vi måste börja att aktivt föra samtal på arbetsplatsen, så att det är klart för alla vad som gäller och att det finns kanaler för att anmäla situationer där man känner sig utsatt.

Polisförbundet

Lena Nitz, förbundsordförande Polisförbundet. Foto: Pernille Tofte

1. – Nej.

2. – Ja, vi har tagit fram ett program för jämställdhet och mångfald. Där finns information om vad man kan göra om man utsätts för trakasserier. Vi har också med en checklista till förtroendevalda om hur de ska agera som stöd till medlemmar som utsätts.

– Vi har också tillsatt en etikgrupp under ledning av Polisförbundets tidigare ordförande Gunno Gunnmo för att bland annat se över frågor om vilka värderingar och normer som ska genomsyra poliskåren.

Jag är övertygad om att det kommer att leda till faktiska förändringar.

3. – Nej, det kan jag inte påstå. Men det är omtumlande att läsa alla berättelser från kvinnor som nu vågar vittna om sexuella trakasserier, kränkningar och grova övergrepp. Förhoppningsvis blir det lättare att prata om dessa frågor i framtiden. Jag är övertygad om att det kommer att leda till faktiska förändringar.

Unionen

Martin Linder, förbundsordförande Unionen. Foto: Camilla Svensk

1. – Ja det har vi. Vi har en färsk undersökning som visar att det är vanligt med sexuella trakasserier bland privatanställda tjänstemän. Det händer också allt för ofta att chefen inte tar situationen på allvar.

2. – Grunden är att lagen ska följas. Men, har man blivit utsatt för sexuella trakasserier ska arbetsgivaren påbörja utredningen omedelbart och självklart erbjuda stöd till den utsatta. Som fackförbund arbetar Unionen systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och där är förebyggande av sexuella trakasserier en viktig del. Vi kommer nu att särskilt uppmärksamma våra medlemmar på vad man ska tänka på när man blir utsatt för sexuella trakasserier.

Vi har en färsk undersökning som visar att det är vanligt med sexuella trakasserier bland privatanställda tjänstemän.

3. – Det är upprörande berättelser som nu kommer fram och det är extra allvarligt att det också finns förtroendevalda inom facken som beter sig så här. Har man ett förtroendeuppdrag så företräder man medlemmarna. Gör man på det här sättet undergräver man förtroendet både för sig själv men också för hela fackföreningsrörelsen. Detta är självklart oacceptabelt.

Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet. Foto: Peter Joensson

1. – Nej vi har inte gjort någon ny undersökning, men öppnat upp en mailadress dit medlemmar kan vända sig för att rapportera sexuella trakasserier eller kränkningar med anledning av uppropet.

2. – Vi har rutiner och material med råd och stöd för hur man ska gå till väga om man själv eller någon annan blir utsatt. På vår hemsida finns aktuell information som riktar sig till både medlemmar och ombud.

3. – Nej, tyvärr inte. Men jag välkomnar verkligen den rörelse och kraft som alla vittnesmål öppnar upp för. Jag hoppas att det leder till att nuvarande könsmaktordning och normer utmanas och att vi tillsammans kan skapa verklig förändring.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar