Sju av tio svenskar vill höja pensionen Arbetsvärldens Sifo visar att deltidsarbetande i större utsträckning än andra anser att pensionen behöver höjas. Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX

Sju av tio svenskar vill höja pensionen

En ny Sifoundersökning som Arbetsvärlden låtit göra, visar att sju av tio yrkesverksamma svenskar vill att den allmänna pensionen höjs. Samtidigt tror endast hälften av svenskarna att de kommer att orka arbeta till den nya riktåldern för pensionen, 67 år. Åtta av tio som närmar sig pensionsåldern uppger också att frågan om höjd pension är viktig för dem i valrörelsen.
21 feb 2022 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Nivån på den allmänna pensionen har seglat upp som en viktig fråga för partierna i valrörelsen. I takt med att den allmänna pensionen sjunkit ner mot 45 procent av slutlönen före pension, så har kraven höjts på ett mer robust system. Ett system som kan leverera de 60 procent av slutlönen som politikerna ursprungligen planerade för.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Arbetsvärden. Den bygger på 1000 intervjuer med sysselsatta svenskar, 18-64 år, och är riksrepresentativ. Antalet intervjuade som uppgivit att de är heltidsarbetande är 818, deltidsarbetande 111, egenföretagare 40 och föräldralediga 31 personer. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 17-24 januari 2022.

+ Expandera

Senast idag måndag kom finansminister Mikael Damberg i DN med beskedet att Socialdemokraterna vill införa en ”gas” i pensionssystemet, det vill säga att utbetalningarna ökar när pensionssystemet går med stora överskott. Men först vill partiet höja pensionsavgifterna, något som inte har parlamentariskt stöd.

Den senaste överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ett exempel på hur initiativen i pensionsfrågan numera rundar pensionsgruppen, det vill säga de sex riksdagspartier som åtagit sig att förvalta nittiotalets pensionsreform. S-V-MP-reformen ”garantitillägget” ska ge den miljon pensionärer som har de lägsta pensionerna upp till 1000 kronor mer i månaden skattefritt. I söndags skrev Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson en debattartikel i SvD där han menar att förslaget är otillräckligt och där han vill göra upp med Socialdemokraterna om en utökad pensionsreform.

Arbetsvärlden har frågat de svenskar som idag har ett arbete, hur de ser på sin framtida pension. Orkar de jobba till pension? Föredrar de ökade avsättningar eller sänkta skatter?

Pensionerna viktig valfråga anser en majoritet

Undersökningen visar att fyra av tio svenskar tror att de kommer att behöva ändra sitt liv till det sämre, materiellt sett, när de går i pension. De som skiljer ut sig är egenföretagare som inte tror att de kommer att behöva förändra sin levnadsstandard.

Vet då svenskarna hur de ska ta reda på hur mycket de kommer att få ut i pension? Arbetsvärldens undersökning visar att tre av fyra vet det. Men bland yngre och deltidsarbetande är det vanligare att inte ha koll.

Sex av tio yrkesarbetande svenskar uppger att pensionsfrågan är viktig för dem i årets valrörelse. Bland de yrkesverksamma över 55 uppger hela åtta av tio att frågan är viktig. Pensionerna engagerar uppenbarligen, och då har vi inte ens frågat de som idag är pensionärer på heltid. Kvinnorna anser att frågan är viktigare än männen, medan egenföretagarna återigen sticker ut genom ett större ointresse för pensionsfrågan.

Varannan sysselsatt svensk (49 procent) uppger att de tror att de kommer att orka arbeta fram till den nya riktåldern 67 år. De i åldern 55-64 år uppger i lägre grad än yngre att de kommer orka arbeta fram till 67 års ålder (37%), men några av dem kommer inte heller behöva vänta till 67 med att gå i pension.

Riktåldern 67 år är visserligen beslutad men kommer i praktiken att träda i kraft år 2026, om fyra år. Först då blir det 67-årsgräns för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg och den allmänna pensionen kommer tidigast att kunna börja tas ut vid 64 års ålder.

Deltidsarbetande vill höja pensionen

Hela sju av tio yrkesarbetande svenskar anser att den allmänna pensionen behöver höjas. Ännu vanligare är den åsikten bland kvinnor och äldre. Särskilt deltidsarbetande sticker ut som anhängare av höjda pensioner, hela 84 procent, medan egenföretagare är skeptiska; av dem anser drygt hälften att pensionen bör höjas medan en tredjedel är nöjda med dagens nivåer. Det kan jämföras med de femton procent av samtliga yrkesverksamma svenskar som anser att pensionsnivån är lagom som den är idag. Två procent anser att nivån bör sänkas.

Men hur höjningen av pensionerna ska åstadkommas, därom är svenskarna ungefär lika splittrade som partierna.

Samtliga partier vill höja pensionen

Arbetsvärlden har ställt samma fråga till riksdagspartierna: Bör den allmänna pensionen höjas, sänkas eller är den lagom idag? Samtliga partier svarar att den ska höjas.

Så tycker svenskarna om pensionen

-          Fyra av tio arbetande svenskar (38%) tror att de kommer behöva ändra sitt liv till det sämre, materiellt sett, när de går i pension. Var fjärde (27%) tror dock inte att detta stämmer för dem. Framför allt utmärker sig egenföretagare, de tror i högst grad att deras liv inte kommer att bli sämre.

-          Tre av fyra (75%) vet hur de kan ta reda på hur mycket de kommer få ut i pension per månad medan knappt var femte (17%) inte gör det. Personer som är deltidsarbetade (26%) svarar att de inte vet i högre grad än andra sysselsatta, detta gäller även yngre, 18-34 åringar (28%), i högre grad än äldre. Fler män (79%) än kvinnor (71%) anger att de vet hur de kan ta reda på den månatliga pensionen.

-          Varannan sysselsatt svensk (49%) tror att de kommer orka arbeta fram till 67 års ålder, här är personer 18-44 år (55-59%), heltidsarbetande (51%) och boende i storstäder (54%) överrepresenterade. De i åldern 55-64 år uppger i lägre grad än yngre att de kommer orka arbeta fram till 67 års ålder (37%).

-          Sex av tio (60%) svarar att frågan om höjd allmän pension i årets valrörelse är viktig för dem, jämfört med andra politiska frågor. Frågan är viktigare bland kvinnor (65%) samt bland de äldsta 55-64 år (81%).

+ Expandera

Socialdemokraterna sätter upp målet att pensionen ska motsvara 70 procent av slutlönen. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet pekar på brutna politiska löften om pensionsnivåerna. Liberalerna vill höja bostadstillägget. Och Centerpartiet och Moderaterna väljer alternativen ”höja pensionen”, något som antyder politiska beslut, men skriver i sina svar att det är viktigt att pensionerna ”ökar”, en mer passiv formulering, som framför allt hintar om att höjningen bör nås genom att vi jobbar mer och längre.

Så vill partierna höja pensionen

SD: Den allmänna pensionen bör höjas eftersom systemet idag inte levererar enligt de mål som systemet konstruerades för. Detta mot bakgrund av att exempelvis avgiftstaket skulle motsvara 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten, och därmed finansiera pensionsrätter på samma nivå. Men eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas med avdrag mot den allmänna pensionsavgiften så har pensionsintjänandet sjunkit.

MP: Pensionerna i Sverige är för låga. Många pensionärer behöver vända på varje krona för att få tillvaron att gå runt. Det är inte värdigt ett rikt land som Sverige att ha det så. Miljöpartiet vill därför höja den allmänna pensionen. Det ska göras på ett sätt som värnar om långsiktigheten i systemet.

S: Alldeles för många människor har en för låg pension. Så kan vi inte ha det. Vi har redan nu infört pensionstillägget som ger ett välkommet tillskott till de som jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension. Men det räcker inte. Vi vill också höja avgiften. Målet är 70 procent av slutlönen i pension.

C: Det är viktigt att den allmänna pensionen ökar. En avgörande del för att det ska vara möjligt är att fler människor kan jobba längre innan de går i pension. För det krävs bland annat bättre arbetsmiljö och möjlighet till omställning även senare under yrkeslivet.

V: Pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är stora, kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension och skillnaden ökar med åldern. Pensionssystemet gynnar höginkomsttagare som kan arbeta länge. De flesta kommer dock få allt lägre allmän pension. För höginkomsttagare kompenseras den låga allmänna pensionen av hög tjänstepension, privat pension och högre kapitalinkomster.

L: Ingen ska behöva vara orolig för sin ekonomi när man blir äldre. Vårt pensionssystem är stabilt och bygger på långsiktiga överenskommelser och den egna arbetsinsatsen. De med lägst pensioner ska värnas och i första hand kompenseras genom höjt bostadstillägg.

M: Helt grundläggande för att få bra pensioner är att få fler som arbetar och därmed betalar in till systemet. Arbetslinjen är fundamental i pensionssystemet. Utöver detta behöver etableringen på arbetsmarknaden tidigareläggas och pensionsåldern höjas, vilket vi också är överens om i Pensionsgruppen.

KD: Den allmänna pensionen behöver höjas. Det görs genom att höja riktåldern, men också genom att införa en gas i pensionssystemet. Kristdemokraterna anser att dagens finansiella överskott i pensionssystemet bör användas till att höja de allmänna pensionerna här och nu.

21 feb 2022 | 06:00
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev