Åtta av tio svenskar tror sig bli beroende av tjänstepension för god levnadsstandard Drygt hälften (53 procent) uppger att det är viktigare att ha tjänstepension idag än för tio år sedan. Särskilt åldersgruppen 55-64 år instämmer i påståendet. Foto: Fotograferna Holmberg / TT

Åtta av tio svenskar tror sig bli beroende av tjänstepension för god levnadsstandard

Fler än åtta av tio yrkesverksamma svenskar anser att tjänstepensionen är en förutsättning för att ha en god levnadsstandard som pensionär. En majoritet anser att betydelsen av tjänstepensionen kommer att öka framöver. Det visar Arbetsvärldens undersökning utförd av Kantar Sifo.
22 feb 2022
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

I takt med att den allmänna pensionen minskat som andel av slutlönen så har tjänstepensionen kommit att få en alltmer framträdande betydelse. Det märktes inte minst när de anställda i kommuner och regioner nyligen fick ett avtal där pensionsavsättningarna till tjänstepension höjdes från 4,5 till sex procent av lönen, ett dyrt avtal men något som arbetsgivarna ansåg vara nödvändigt för att kunna locka personal framöver.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Arbetsvärden. Den bygger på 1000 intervjuer med sysselsatta svenskar, 18-64 år, och är riksrepresentativ. Antalet intervjuade som uppgivit att de är heltidsarbetande är 818, deltidsarbetande 111, egenföretagare 40 och föräldralediga 31 personer. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 17-24 januari 2022.

+ Expandera

Arbetsvärlden har frågat 1 000 yrkesarbetande svenskar om hur de ser på vikten av tjänstepension.

Tjänstepension allt viktigare

Drygt hälften (53 procent) uppger att det är viktigare att ha tjänstepension idag än för tio år sedan. Uppfattningen är åldersberoende där yngre inte ser tjänstepensionens betydelse i samma utsträckning som äldre, men särskilt åldersgruppen 55-64 år instämmer i påståendet. Endast en procent anger att det är mindre viktigt idag. För deltidsarbetande är inte tjänstepensionen lika avgörande. Bland dem är det knappt fyra av tio som anser det vara mer viktigt idag att ha tjänstepension.

Fler än åtta av tio (84 procent) uppger att tjänstepensionen är en förutsättning för att ha en god levnadsstandard som pensionär. Storstadsbor och kvinnor instämmer i högre grad i påståendet, medan yngre män inte ser ett lika starkt behov av tjänstepensionen. Endast sju procent av de yrkesarbetande svenskarna svarar nej på frågan.

Stockholmare sticker ut

Svenskarna tror också att tjänstepension kommer bli allt viktigare framöver. 56 procent svarar att det blir mer viktigt att ha tjänstepension om tjugo år. Var fjärde svarar att det blir lika viktigt som idag och endast tre procent tror att det blir mindre viktigt. Stockholmare och heltidsarbetande sticker ut och anser i högre utsträckning än andra att betydelsen av tjänstepension kommer öka, (63 procent) respektive (58 procent).

Svenskarna om tjänstepension

-          Nio av tio (90%) uppger att deras arbetsgivare betalar in tjänstepension till dem. Bland egenföretagare som ansvarar för detta själv är det lägst andel som svarar att de har tjänstepension, totalt 57 procent.

-          I framtiden (om 20 år) tror fler än en av två sysselsatta svenskar (56%) att det kommer vara viktigare att ha tjänstepension för att behålla en god levnadsstandard.

+ Expandera

Vi frågade också riksdagspartierna hur de ser på betydelsen av tjänstepensionen framöver. Partierna svarar mer utifrån vad de anser vara ett lyckat utfall, än utifrån vad de betraktar som en oberoende framtidsprognos. Här kanske man kan hävda att det finns en ”bred mitt” som anser att tjänstepensionen kommer att vara precis lika viktig framöver. Blocket består av M, SD, C, KD och S. ”Även om den allmänna pensionen ska öka när pensionsåldern höjs, så ser vi inget som tyder på att tjänstepensionen skulle minska i betydelse”, skriver till exempel Centerpartiet.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet hoppas på att betydelsen av tjänstepension ska minska. Vänsterpartiet skriver att den allmänna pensionen i framtiden ska utgöra en större andel av pensionärernas inkomst.

På den andra sidan befinner sig Liberalerna som liksom svenskarna i allmänhet, anser att tjänstepensionen kommer öka i betydelse. ”På lång sikt är det endast den egna insatsen kopplad till god ekonomisk tillväxt, jämställd arbetsmarknad, lika uttag av föräldraledighet/VAB och minskad segregation som kan förbättra pensionssystemet för alla. Av det skälet blir den egna tjänstepensionen allt viktigare”, anser Liberalerna.

Så ser partierna på tjänstepensionen

SD: Lika viktig. De allra flesta har idag tjänstepension, enligt olika siffror är det omkring 10 procent av arbetstagarna inklusive egna företagare som inte har det. Men det är ett viktigt komplement för många, speciellt de yrkesgrupper som har en förväntat låg inkomstpension och som kanske inte haft möjlighet till eget sparande. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att inkomstpensionen och tjänstepensionen i högre utsträckning än idag måste kompletteras av eget sparande, och för att göra det behövs det tas fram bättre möjligheter som exempelvis införande av allemanspension.

MP: Mindre viktig. Den allmänna pensionen i Sverige har länge varit för låg. Samtidigt har de som haft tjänstepension ofta sett en god utveckling av sin pension. Miljöpartiet kämpar för att pensionssystemet ska leverera bättre pensioner till alla, även de som inte har tjänstepension. Miljöpartiet är inte emot tjänstepension, men tror och hoppas att tjänstepensionens betydelse ska minska i framtiden när pensionerna blir bättre för alla.

S: Lika viktig (ingen motivering)

C: Lika viktig. Med förändringen av pensionsåldrarna ska den allmänna inkomstpensionen återfå sin betydelse för pensionärernas inkomst. Vi ser dock inget som tyder på att tjänstepensionerna kommer minska i betydelse.

V: Mindre viktig. Idag krävs en hög tjänstepension för att pensionen ska bli rimlig. Tjänstepensionen kommer också framåt att vara viktig, men den allmänna pensionen behöver utgöra en större del av inkomsterna för pensionärer.

L: Mer viktig. På lång sikt är det endast den egna insatsen kopplad till god ekonomisk tillväxt, jämställd arbetsmarknad, lika uttag av föräldraledighet/VAB och minskad segregation som kan förbättra pensionssystemet för alla. Av det skälet blir den egna tjänstepensionen allt viktigare.

M: Lika viktigt. Inbetalningarna till pensionssystemet har ökat kraftigt det senaste decenniet. Det handlar om ökade avsättningar till tjänstepensioner. Arbetsmarknadens parter har förhandlat fram allt högre avsättningar till tjänstepensionen. . I det senaste statliga avtalet PA16 så ligger avsättningen på sex procent av lönen för medelinkomsttagare. Det betyder att flera avtal idag sätter av totalt upp emot 24-25 procent av lönen till allmän och avtalad pension.

KD: Lika viktig. Tjänstepensionen är och kommer fortsatt vara en viktig del av den totala pensionen.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar