Här är partiernas favoritutskott i EU-parlamentet I Arbetsvärldens valenkät har vi låtit partierna svara på frågan ”Vilket utskott i Europaparlamentet prioriterar ert parti att sitta i?” Foto: AP Photo/Francisco Seco

Här är partiernas favoritutskott i EU-parlamentet

EU-val Tjugo ständiga utskott i EU-parlamentet bereder förslag på vitt skilda ansvarsområden. Med totalt tjugo svenska EU-parlamentariker får partierna prioritera vilka utskott de helst vill ta sig in i. Arbetsvärlden har tagit reda på vilka det är.
16 maj 2019 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I Arbetsvärldens valenkät har vi låtit partierna svara på frågan ”Vilket utskott i Europaparlamentet prioriterar ert parti att sitta i?”

Det är två utskott som är särskilt populära bland de svenska partierna. De är Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, ENVI, och Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, LIBE. Fem av nio partier listar just de här utskotten bland sina prioriterade utskott.

Fakta: Utskotten

Ett av de viktigaste uppdragen för Europaparlamentet är att ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Det gör Europaparlamentet oftast tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

I Europaparlamentet finns 20 ständiga utskott med olika ansvarsområden. Parlamentet kan skapa tillfälliga utskott om det behövs, som till exempel utskottet för den ekonomiska krisen.

Utskotten är kärnan i Europaparlamentets arbete. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget gäller miljöområdet är det miljöutskottet, ENVI, som ska arbeta med lagförslaget.

När ett lagförslag är färdigbehandlat av ett utskott ska det upp till debatt och beslut i Europaparlamentet. Ett sådant möte i plenum, alltså inför alla ledamöter i Europaparlamentet, går till så att rapportören först presenterar sitt förslag till ståndpunkt i frågan. Sedan följer en debatt bland ledamöterna och slutligen sker själva omröstningen i parlamentet.

Källa: Sveriges riksdags EU-information

+ Expandera

Sverigedemokraterna nämner LIBE som sitt andra prioriterade utskott (det första är utskottet för transport och turism, TRAN), för att bland annat stoppa överstatlig migrationslagstiftning och tvingande omfördelning av migranter. På frågan ”Vilken borde vara EU:s viktigaste uppgift?” svarar partiet att det borde vara frihandel, en väl fungerande inre marknad, och samarbete för att stoppa terrorism och bevaka EU:s yttre gräns.

Moderaterna prioriterar också LIBE och nämner att EU:s viktigaste uppgift borde vara att stoppa gränsöverskridande brottslighet och hejda klimatförändringar. Men också att skapa en ”mer kontrollerad och bättre fungerande invandringspolitik till Europa”.

Det är bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som inte tar upp klimatfrågan i sina svar

Centerpartiet nämner som prioritet jordbruksutskottet (AGRI), industriutskottet (ITRE) och miljöutskottet (ENVI), där de redan i dag finns representerade. Partiet lyfter också klimatfrågan som vår tids största utmaning och ser att EU har en roll för att minska utsläppen.

Feministiskt Initiativ rangordnar tre för dem prioriterade utskott: Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter, DROI, LIBE och sist Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor, AFET. Fi anger att EU:s viktigaste uppgift är att bekämpa klimatförändringar. Faktum är att sju av de nio partierna nämner klimatfrågan som en av EU:s viktigaste uppgifter att hantera. Det är bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som inte tar upp klimatfrågan i sina svar.

Kristdemokraterna, som anger industriutskottet, ITRE, och utrikesutskottet, AFET, som intressanta för deras toppkandidater, lyfter i stället EU:s roll som fredsprojekt och anger att den viktigaste uppgiften bör vara att ”Säkra fred, demokrati och frihet i Europa”.

Liberalerna framhåller att mer EU-samarbete behövs för att möta ”hotet från nationalismen och populismen”, och deras prioriterade utskott är industriutskottet, ITRE, samt LIBE och ENVI.

Miljöpartiet håller sig till sina kärnfrågor och anger kort och gott miljöutskottet, ENVI, som det viktigaste utskottet och klimatfrågan som viktigast för EU att lösa.

I övrigt anser vi att nationalstaten är den primära enheten för demokrati

Socialdemokraterna har som strategi att fokusera på utskott med ”mycket lagstiftningsbefogenheter samt ansvar för stora delar av EU:s budget.” Utskotten som nämns specifikt är Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor, EMPL, liksom även här miljöutskottet. Socialdemokraterna menar att EU har en viktig uppgift på en lång rad områden, från jobb, villkor och arbetsmiljö till demokrati, kamp mot högerextremism, och miljö- och klimatfrågor.

Vänsterpartiet anger liksom Miljöpartiet ett enda utskott som det prioriterade, och det är också miljöutskottet ENVI. Utöver att bekämpa klimatförändringar vill Vänsterpartiet även att EU ska hantera frågor som rör finansiell spekulation. Samtidigt puffar partiet för sin grundsyn mot centralisering: ”I övrigt anser vi att nationalstaten är den primära enheten för demokrati och att mer makt ska återföras till medlemsländerna.”

Arbetsvärldens valenkät

De svenska partierna som finns representerade i EU-parlamentet har fått ta ställning till följande påståenden:

1. Vilket utskott i Europaparlamentet prioriterar ert parti att sitta i?

2. Vilken borde vara EU:s viktigaste uppgift?

Centerpartiet

1. Vilka utskott och hur många som Centerpartiet tar plats i beror naturligtvis på valresultatet. I dag sitter vi i jordbruksutskottet (AGRI), industriutskottet (ITRE) och miljöutskottet (ENVI), och vi behåller gärna våra platser i dessa utskott samtidigt som vi gärna ser att vi kan ta plats i fler.

2. Klimatet är vår tids största utmaning, och här ska EU vara ett föredöme som gör skillnad för att minska utsläppen och begränsa klimatförändringarna. Vi behöver också tillsammans i EU stå upp för de grundläggande värderingar som unionen vilar på – frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

Feministiskt initiativ

1. Vi prioriterar de tre utskotten DROI, LIBE och AFET i fallande ordning.

2. Att bekämpa klimatförändringar och skydda miljön och att främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati.

Kristdemokraterna

1. Våra toppkandidater har bland annat visat intresse för Industriutskottet (ITRE) och Utrikesutskottet (AFET).

2. Säkra fred, demokrati och frihet i Europa.

Liberalerna

1. Industri, forskning och energi (ITRE), Medborgerliga rättigheter och inrikes frågor (LIBE), Miljö, hälsa och matsäkerhet (ENVI).

2. Att lösa de gränsöverskridande utmaningarna vi står inför. Vi behöver mer EU-samarbete för att klara klimatutmaningen, för att möta hotet från nationalismen och populismen, för att hindra den gränsöverskridande brottsligheten och stärka EU:s konkurrenskraft för att säkra jobben och välfärden.

Miljöpartiet

1. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI).

2. Klimatfrågan är den viktigaste utmaningen för EU att lösa.

Moderaterna

1. Moderaterna prioriterar de utskott som hanterar våra prioriterade frågor, till exempel LIBE.

2. EU:s viktigaste uppgift är att lösa gemensamma problem som medlemsländerna inte klarar av på egen hand. Det handlar om att stoppa den gränsöverskridande brottsligheten, att hejda klimatförändringarna och att skapa en mer kontrollerad och bättre fungerande invandringspolitik till Europa.

Socialdemokraterna

1. Vi kommer att fokusera utskott med mycket lagstiftningsbefogenheter samt ansvar för stora delar av EU:s budget. Vi har som enda svenska parti varit representerade som ordinarie ledamot i utskotten för Sociala och sysselsättningsfrågor (EMPL) samt utskottet för miljöfrågor (ENVI). I båda dessa utskott har våra ledamöter kunnat göra stor skillnad så vi prioriterar gärna dessa igen.

2. Jobb, sjysta villkor och bra arbetsmiljö. Demokrati och kampen mot högerextremism. Klimat och miljö.

Sverigedemokraterna

1. De vi sitter i just nu är de prioriterade; transportutskottet (TRAN) för att säkerställa att svenska och utländska transportarbetare har bra villkor när de arbetar i Sverige. Utskottet medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor (LIBE) är vårt andra prioriterade utskott för att säkerställa att vi har ett bra säkerhetssamarbete samt att vi stoppar överstatlig migrationslagstiftning och tvingande omfördelning av migranter.

2. Främst frihandeln och en väl fungerade inre marknad, vi vill även ha ett starkt samarbete i säkerhetsfrågor för att stoppa terrorismen och bevaka EU:s yttre gräns.

Vänsterpartiet

1. I första hand vill vi arbeta med miljö- och klimatfrågor och prioriterar därför att sitta i ENVI (Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.)

2. EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet, finansiell spekulation och garantera mänskliga rättigheter m.m. I övrigt anser vi att nationalstaten är den primära enheten för demokrati och att mer makt ska återföras till medlemsländerna.

+ Expandera
16 maj 2019 | 05:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar