Finansbranschen pressas när oroliga kunder ringer banken Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet, om hur bankerna ska hantera att fler hör av sig med till banken i oroliga tider. Foto: Finansförbundet och TT.
Debatt

Finansbranschen pressas när oroliga kunder ringer banken

Alla i finansbranschen pressas när oroliga och ibland frustrerade kunderna nu hör av sig i allt större antal. Arbetsgivarna måste ge de anställda förutsättningar att hantera den ökade arbetsbelastningen, skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.
4 okt 2022 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Under den senaste tiden har vi nåtts av nyhetsinslag om Riksbankens räntehöjning, ekonomisk oro och FI som uppmanade till att ringa sin bank om man kände privatekonomisk oro. Svenska Bankföreningen gick därefter ut med flera förtydliganden om att inga nya regler för amorteringsdispens har satts. För många svenska privatpersoner upplevs förmodligen nyhetsrapporteringen som förvirrande och alarmerande. Att Sverige står inför en ny ekonomisk situation är nu mycket tydligt.  Finansanställda gör sitt yttersta för att hjälpa sina kunder som känner oro samtidigt som de följer de regelverk och processer som finns. Självklart ska kunder därför ringa sin bank och be om råd, speciellt vid oro.

Lika självklart är det att de finansanställda behöver rätt förutsättningar att kunna ge sina kunder experthjälp. För att både kunna fortsätta leverera expertkompetens med hög kvalitet och samtidigt ha ett hållbart arbetsklimat behöver arbetsgivarna säkerställa att de anställda har rätt förutsättningar att bemöta den oro och kanske ibland frustration som uppstår bland kunderna.

Finansföretagen har också ett stort samhällsbärande ansvar, något som blir särskilt påtagligt i tider som dessa.

Finansföretagen har också ett stort samhällsbärande ansvar, något som blir särskilt påtagligt i tider som dessa.

Det är med stolthet jag representerar en yrkeskår som besitter en hög kompetens och som dagligen möter kunder med olika förutsättningar och ekonomisk situation. I samband med det nya finansiella läget påverkas dock arbetsmiljön i hela finansbranschen. Samtliga rollers arbetsbelastning ökar när kunderna i högre utsträckning hör av sig och bankerna måste omvärdera och förhålla sig till det rådande finansiella läget.

Finansförbundet har en hög lokal representation av arbetsmiljöombud på företagen. Dessa ombud kan hjälpa arbetsgivare under press att se över risker och förebygga ohälsa. Som arbetsgivare i finansbranschen är det viktigt att beakta hur det ekonomiska läget också påverkar de anställdas arbetsbelastning. De cirka 1150 arbetsmiljöombuden är alla är experter på systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Vi delar gärna med oss av den expertisen och har sammanställt några frågor du som arbetsgivare bör ställa dig för att kunna förebygga ohälsa och behålla värdefull kompetens.

Självklart ska finansanställda ha rätt förutsättningar på jobbet för att kunna ge expertråd, lika självklart som att kunderna ska kunna ringa sin bank.

·         Finns det tid och utrymme för kollegialt utbyte och stöd i arbetsgrupperna? I tider av hög arbetsbelastning behöver det säkerställas att just den sociala avlastningen inte prioriteras bort.

·         Finns det tillgängliga chefer på jobbet? När anställda upplever för hög press på jobbet bör det finnas en närvarande chef att vända sig till. Enligt TCO, som listar åtta friskfaktorer för god arbetsmiljö är god kommunikation i form av återkoppling mellan medarbetare och chefer en viktig sådan faktor.

·         Behöver bemanningen ses över? Undersök om resurser kan frigöras genom omprioriteringar av olika arbetsuppgifter eller genom tillfälliga förflyttningar för att möta det ökade trycket på vissa grupper av medarbetare.

Nyhetsbrev

·         Hur sker det systematiska arbetsmiljöarbetet? Ta stöd av arbetsmiljöombuden för att gå igenom risker och planera in åtgärder för att förebygga ohälsa.

Självklart ska finansanställda ha rätt förutsättningar på jobbet för att kunna ge expertråd, lika självklart som att kunderna ska kunna ringa sin bank. Genom att säkerställa att det finns svar på dessa frågor kan finansbranschen både möta kundernas oro med god expertis och samtidigt trygga de anställdas arbetsmiljö. På så vis kan de kan fortsätta leverera expertkompetens oavsett inflationsläge.

Ulrika Boëthius
Finansförbundets ordförande

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev