Välfärden måste bli mänskligare för medarbetarna Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, uppmanar bland annat regeringen att permanenta den nationella satsningen på ökad bemanning i den sociala Barn- och ungdomsvården.
Debatt

Välfärden måste bli mänskligare för medarbetarna

Debatt Sverige har fått en ny regering. Vår förväntan är att ni ska leda vårt land framåt så att det blir ännu bättre, mer jämställt och hållbart. De fem välfärdsmiljarder som regeringen aviserat under mandatperioden bör användas till att anställa fler medarbetare, satsa på ledarskapet och förbättra arbetsmiljön.
24 jan 2019 | 13:48
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär uppgav så många som en tredjedel av de anställda inom vård och omsorg och socialt arbete att de har besvär på grund av jobbrelaterad stress. Det är inte rimligt, välfärden har inte råd att förlora viktiga medarbetare i sjukskrivning.

Arbetslivet måste bli mänskligare så att medarbetarna orkar stanna kvar i yrket. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser, och det kräver att framför allt lokala politiker tar sitt arbetsmiljöansvar. Men även regeringen har en viktig roll att spela för att skapa goda förutsättningar för välfärdens medarbetare.

Det visar inte minst den nationella satsningen på ökad bemanning i den sociala Barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsens uppföljning visar att fler socialsekreterare, chefer och administratörer har anställts i landets kommuner. Satsningen pågår under 2019, för att fasas ut under 2020. Vi uppmanar regeringen att permanenta satsningen för att de goda effekterna inte ska försvinna.

Det handlar inte minst om att leda arbetet mot diskriminering och trakasserier

Ett närvarande ledarskap är en viktig friskfaktor i arbetslivet. De flesta av medarbetare längtar efter chefer som ser dem och har tid att leda. Samtidigt vet vi att chefer i välfärden har flest medarbetare på hela arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen har chefer i snitt 60 medarbetare. Forskning visar att stora personalgrupper ökar risken för ohälsa och minskar arbetsglädjen.

Vi behöver därför fler chefer som har ett rimligt antal medarbetare och ett gott chefsstöd, så att de har tid att leda och arbeta förebyggande med arbetsmiljön. Det handlar inte minst om att leda arbetet mot diskriminering och trakasserier. I dag saknar många av Visions chefsmedlemmar tid och kunskap att arbeta förebyggande på det sätt som Diskrimineringslagens kräver. Här behöver våra lokala politiker kliva fram och ta sitt arbetsgivaransvar så att chefer får förutsättningar att arbeta för schysta arbetsplatser med en mångfald av människor.

Jag tänker också på den förändring som våra yrken och arbetsplatser genomgår. Vi ser att det inom flera områden finns stora och helt nödvändiga kliv att ta – tekniska möjligheter som vi inte kan vänta med att använda, till exempel när det gäller lösningar som ger äldre ökad trygghet och service. Digitaliseringen och automatiseringen skapar ibland även oro för framtiden bland våra medlemmar. Kommer mitt jobb att finnas kvar? Har jag den kompetens som krävs? Förändringen blir bra när medarbetarna har inflytande över utvecklingen, får kompetensutveckling och blir delaktiga i förändringen.

Regeringen vill öka insatserna för global hållbarhet och gå i bräschen för Agenda 2030. Vision välkomnar sådana satsningar. Våra medlemmar arbetar dagligen inom flera av de globala målen – särskilt mål 5, 8, 10 och 12 – områden som direkt påverkar samhällsutvecklingen, till exempel inom socialtjänst, på energibolag, miljöförvaltningar och inom offentlig upphandling. Smarta arbetsgivare tar tillvara medarbetarnas engagemang och kunskaper för att ligga i framkant.

Lämna arbetsrätten i fred – det finns betydligt viktigare utmaningar på arbetsmarknaden

Samtidigt som Vision gläds åt en ny regering ser vi med oro på den punkt i överenskommelsen mellan partierna som handlar om arbetsrätten. Denna punkt innebär en förändring av anställningsskyddslagen i en riktning som gör det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda. Det skulle påverka alla Sveriges arbetstagare negativt. Dagens regler skyddar den anställda mot godtycke och har varit en framgångsrik grund för viktiga kollektivavtal som ger arbetstagare som sägs upp större ekonomisk trygghet och hjälp att hitta nya jobb samtidigt som företagens konkurrenskraft värnas.

Den överenskommelse som ligger till grund för regeringsbildningen ger goda förutsättningar att hitta breda lösningar kring viktiga samhällsproblem. I det arbetet kommer ni kunna ha stor nytta av Visions medlemmars perspektiv och kunnande. För Visions 197 000 medlemmar finns inom en mängd olika yrken i kommuner, regioner, privata företag och i kyrkan. Politiker på alla nivåer bör lyssna till Visions medlemmar – de har ofta svaren på de utmaningar som välfärden står inför.

Om överenskommelsen blir regeringspolitik kommer ett antal stora arbetsrättsliga frågor att utredas på relativt kort tid och under stort politiskt tryck. Vision vill se långsiktiga, hållbara lösningar i de stora frågor som är avgörande för utvecklingen av vårt samhälle.

Vi uppmanar därför regeringen att ha tillit till parternas kunskap och lämna arbetsrätten i fred – det finns betydligt viktigare utmaningar på arbetsmarknaden som vi gemensamt behöver hugga tag i.

Veronica Magnusson
förbundsordförande Vision

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev