Arbetsmiljöverkets rapport: Pressat för kvinnor i offentlig omsorg Kriminalvårdarna utsattes för mer våld under förra året. Främst handlar det om våldsamt motstånd. Foto: Claudio Bresciani / TT

Arbetsmiljöverkets rapport: Pressat för kvinnor i offentlig omsorg

Bakom siffrorna för covid avslöjar Arbetsmiljöverkets rapport problem med stress och andra psykosociala problem inom statliga myndigheter och offentlig förvaltning.
Lars Soold
16 jun 2023 | 13:31
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsmiljöverkets färska rapport för arbetsmiljön på svenska arbetsmarknaden under 2022 visar att smittan för covid 19 höll sitt grepp en bit in på förra året. Men det släppte efter hand vilket gjorde att anmälningarna för arbetssjukdomar gick ned med 44 procent från 2021.

Personal inom vård och social omsorg drabbades värre av arbetssjukdomar och av covid 19-smittan än personal inom andra delar av arbetsmarknaden. Från kvinnor i vården kom det nästan tio anmälningar om arbetssjukdomar per 1000 anställda. För männen var den motsvarande siffran sex per 1000.

Arbetsmiljön är pressad för socialsekreterare och andra tjänstemän som är medlemmar hos fackförbundet Vision.

De kommunala arbetsgivarna behöver ta sitt ansvar för att komma till rätta med problemen

Linda Olausson, Vision

− Anmälningarna för olyckor och sjukdomar är fler inom kommunerna än hos regionerna och privata arbetsgivare. De kommunala arbetsgivarna behöver ta sitt ansvar för att komma till rätta med problemen, säger Linda Olausson, förbundsjurist på Vision.

Problem med relationer till chefer

Inom Vård och social omsorg råder problem med för hög arbetsmängd och arbetstakt. Statistiken visar också att personalen har problem med relationer till överordnade, kollegor och till aggressiva och ibland hotfulla klienter.

− I vår egen arbetsmiljöundersökning har vi sett att tre av tio har varit utsatta för kränkande särbehandling. Det är inte acceptabelt över huvud taget. Sen är ju andra relationsproblem också ett arbetsmiljöproblem.

Kuratorer, tandhygienister och administrativa assistenter har även de anmält en hel del arbetssjukdomar. Det gäller även för chefer inom hälso– och sjukvården.

− Det är en bekymmersam arbetsmiljö för socialsekreterare och kuratorer och skadorna har ökat för chefer. Jag tänker att det är ett resultat av den höga belastningen under pandemin för chefer inom äldrevården och socialtjänsten, säger Linda Olausson.  

Tunga lyft, damm och mögel

Men det är inte bara den psykosociala arbetsmiljön som ställer till det inom vård och social omsorg. Det har kommit in 150 anmälningar för tunga lyft och 136 för dåligt inomhusklimat. Till det finns 76 anmälningar för damm och mögel.

Rapporten följer ett mönster som gällt i många år. Frågan är när facket tycker sig ha nått en gräns för hur länge det får pågå.

− Strejka kan vi inte göra utifrån arbetsmiljöproblem, och vi är bundna av kollektivavtal. Men om det finns stor fara för liv och hälsa kan skyddsombudet stänga arbetsplatsen. Det är ovanligt att man gör det när det gäller psykosocial hälsa, men det har hänt, säger Linda Olausson.

Bakom siffrorna för sjukdomar på grund av covid 19 syns i Arbetsmiljöverkets statistik att personal inom offentlig förvaltning lämnat in flest anmälningar för arbetssjukdomar. Detta gäller anmälningarna sätts i relation till hur många som arbetar i branschen. Anställda larmar om stress, kränkningar, hot och våld, för hög arbetsbelastning och brister i relationer med ledningen och arbetskamraterna. Även om siffrorna också berör personal inom regioner och kommuner gäller statistiken till stor del arbetsmiljön på statliga myndigheter.

Hög arbetsbelastning och bristande resurser

Britta Lejon, ordförande för Statstjänstemannaförbundet, ST, bekräftar problem med den psykosociala arbetsmiljön på de statliga myndigheterna.

Det går att effektivisera till en viss gräns, men den har vi passerat för länge sedan.

Britta Lejon, Fackförbundet ST
Britta Lejon, ordförande ST. Foto: ST

− Det här är mycket allvarligt och något vi känner igen från våra egna undersökningar.

Situationen är pressad framför allt i verksamheter med mycket kontakt med människor. Britta Lejon nämner här situationen inom polisen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Statens Institutionsstyrelse, universiteten och Kriminalvården.

Anmälningar till Arbetsmiljöverket

En arbetsgivare som fått kännedom om en arbetsskada är skyldig att anmäla skadan till Försäkringskassan. Skador till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet ska anmälas. Arbetsmiljöverket ansvarar för den officiella statistiken om arbetsskador, och den bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsolyckor är olyckor som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats för att göra sitt jobb. Olyckor på väg till eller från arbetet är olyckor som inträffat under den direkta dagliga färden till eller från arbetet. Arbetssjukdomar är arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olyckor. Sådan skadlig inverkan kan vara till exempel exponering för kemiska ämnen, strålning, ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet. Källa: Arbetsmiljöverket

+ Expandera

− Det går inte att effektivisera hur mycket som helst, att varje år bli ännu lite snabbare. Inte när man har med människor att göra. Det går till en viss gräns, men den har vi passerat för länge sedan.

Över lag handlar problemen om hög arbetsbelastning i kombination med bristande resurser och tid för att utföra arbetet. Personal drabbas också av hot.

− Det kan både handla om att de som personalen har att göra med hotar att ta sitt liv om beslutet inte går deras väg och direkta hot mot personalen. Våra medlemmar larmar om att detta ökar.

Ger mer än möjligt till jobbet

Men det största problemet är, enligt Britta Lejon, att personalen ger mer till sitt jobb än vad resurserna ger dem möjlighet till. Det är inte hållbart i längden och leder till problem med stress, sömnproblem och psykosomatiska besvär.

Bakom problemen ligger enligt ST brister i det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer, som har det yttersta arbetsmiljöansvaret, har en svår situation för egen del med för stora personalgrupper och bristande möjligheter till utbildning.

− Det är ett av våra krav till arbetsgivarna, att det systematiska arbetsmiljöarbetet prioriteras upp.

ST:s medlemmar har kämpat med problemen i många år och frågan är hur långt det räcker att ställa krav.

− Jag kan förstå om våra medlemmar känner en frustration över att det inte händer tillräckligt. Men vi inom facket gör vad vi kan. Vi tar upp problemen lokalt och centralt, gentemot politiker och driver frågor den juridiska vägen, säger Britta Lejon. 

Lars Soold
16 jun 2023 | 13:31

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev