Professorn: Upphandlingar sinkar utbildning för långtidsarbetslösa Anders Forslund, professor emeritus vid IFAU, anser inte att det var en bra idé att banta Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag.

Professorn: Upphandlingar sinkar utbildning för långtidsarbetslösa

Arbetsmarknad Trots att antalet långtidsarbetslösa stigit till rekordnivån 200 000 personer, så är endast 7000 av dessa i arbetsmarknadspolitiska utbildningar. Anders Forslund på IFAU bedömer att det har att göra med att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag skurits ned och att upphandlingarna saknar personal och dessutom regelmässigt överklagas.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
1

På samma gång som arbetslösheten på det hela taget minskar i Sverige så är ökar antalet personer som fastnar i långtidsarbetslöshet.

I slutet av förra året kunde Arbetsförmedlingen konstatera att antalet arbetslösa som varit utan jobb i mer än 24 månader ökat från rekordnivåer till att omfatta omkring 100 000 personer. Nästan lika många till har varit arbetslösa i mer än ett år.

Under de senaste veckorna har frågan om hur långtidsarbetslösheten ska brytas varit föremål för debatt.

Det handlar om att ha personal som med någorlunda precision kan anvisa rätt person till rätt program

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alireza Akhondi menar till exempel att lösningen är att programanslaget till Arbetsförmedlingen utökas och att fler arbetslösa anvisas till privata aktörer. Andra, som arbetsförmedlaren Christine Ahl Dahlström och fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon, hävdar i stället i grova drag att myndigheten måste ges resurser att anställa mer personal för att man ska kunna nå ut till de personer som befinner sig längst från arbetsmarknaden.

Programsatsningar kräver kompetent personal

Anders Forslund, arbetsmarknadsforskare vid IFAU, är även han av uppfattningen att satsningar på arbetsmarknadsprogram måste kombineras med satsningar på myndighetens förvaltning. Och han tror att ett bidragande skäl till att inte mer än omkring 7 000 långtidsarbetslösa av närmare 200 000 i dag är inskrivna i arbetsmarknadsutbildning hänger samman med detta.

– Att en så liten andel av alla långtidsarbetslösa omfattas av de här programmen kan handla om att Arbetsförmedlingen har för lite resurser. Om man till exempel höjer programanslaget så får inte förvaltningen sakna resurser, för i sådana fall kan man inte använda programanslaget som på ett sätt som annars skulle kunna göra, säger Ander Forslund och fortsätter:

– Det handlar om att ha personal som med någorlunda precision kan anvisa rätt person till rätt program. Och på samma sätt måste pengar avsättas för att alla personer som tar del av arbetsmarknadsprogrammen får aktivitetsstöd. Får de inte det så kan Arbetsförmedlingen inte anvisa de arbetslösa till något program.

Saknas det deltagare till kursen finns det liksom inte längre förutsättningar att erbjuda den

Anders Forslund säger att den forskning som finns på området visar ett starkt stöd för att program som arbetsmarknadsutbildningar, ihop med ökade förmedlarresurser, kan hjälpa människor att komma ur långtidsarbetslöshet. Detta eftersom många av de som står relativt långt från arbetsmarknaden ofta saknar de kompetenser som efterfrågas på denna.

– Ganska få personer är ju i dag inskrivna på den här typen av utbildningar sett till hur många som är arbetslösa, men man kan se väldigt goda effekter av den lilla andel arbetsmarknadsutbildning som har erbjudits de senaste åren. För ungdomar med en färsk gymnasieutbildning är nyttan mer tveksam, säger Anders Forslund.

Nästan alla upphandlingar överklagas

En faktor som Anders Forslund tror kan bidra till att så få långtidsarbetslösa är inskrivna på något arbetsmarknadsprogram är att det går trögt med upphandlingarna av dessa.

– Som det ser ut i dag upphandlas all arbetsmarknadsutbildning från Stockholm, och nästan all upphandling överklagas, och det innebär att när processen är avklarat och utbildningen väl ges så kan det vara för sent. Har ett och ett halvt passerat så är det inte säkert att det ursprungliga behovet finns kvar, och saknas det deltagare till den upphandlade kursen så finns det liksom inte längre förutsättningar att erbjuda den, säger Anders Forslund och fortsätter:

– Å andra sidan säger upphandlarna på Arbetsförmedlingen att de hittat bättre sätt att jobba på nu. Så vi får ju se hur det utvecklas.

Ganska få personer är ju i dag inskrivna på den här typen av utbildningar sett till hur många som är arbetslösa

De rådande utmaningarna till trots så säger Anders Forslund att möjligheterna att bekämpa långtidsarbetslösheten börjar se bättre ut i takt med att samhället börjar lämna pandemikrisen bakom sig.

– Under pandemin så har kön till de befintliga jobben blivit längre, men när konjunkturläget nu har vänt i igen så kommer kön att bli kortare. Problemet för de som befinner sig längst bak i kön är att det på arbetsmarknaden är stigmatiserande att ha varit arbetslös länge, och därför är det nog viktigt att man sorterar om i kön så att dessa kommer längre fram, säger Anders Forslund och fortsätter:

– Förutom utbildningsinsatser och förstärkta förmedlingsinsatser är subventionerade anställningar ett bra verktyg för att uppgradera de arbetslösas kompetens och så småningom komma till rätta med problemet.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev