Arbetsvärldens integritetspolicy Foto: Fredrik Sandberg / TT

Arbetsvärldens integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller hanteringen av personuppgifter enligt EUs dataförordning GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Arbetsvärldens publicistiska verksamhet är undantagen från GDPR. Men om du kontaktat oss på Arbetsvärlden, deltagit i ett seminarium eller prenumererat på vårt nyhetsbrev så är det troligt att vi samlat in viss information om dig.

Arbetsvärlden är en del av TCO. Redaktionen är fristående. Chefredaktör, ansvarig utgivare är Mikael Feldbaum. Personuppgiftsansvarig är TCO.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi värnar alltid om din integritet. Vi samlar aldrig in mer uppgifter än vi behöver. Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla överlåtelse till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Om Arbetsvärlden anlitar personuppgiftsbiträde utanför EU och EES-området kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina rättigheter och friheter tillvaratas, såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal.

Insamling av data

Vi kan samla in data när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss via mail, telefon, brev och när du interagerar med oss i sociala medier och genom att kommentera på vår webbplats. Vi kan också samla in data från publikt tillgängliga personregister eller från andra operatörer och samarbetspartners.

Olika typer av information som vi kan lagra om dig (observera att detta nästan uteslutande är information som du själv ger till oss, och att vi inte alltid samlar in alla typer av data):

Person- & kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer, titel, arbetsplats.

Betalningsinformation: Organisationsnummer / personnummer, referensperson, fakturaadress, faktureringsinformation.

I vårt nyhetsbrevsregister finns namn och e-postadress. Om vi någon gång gör pappersprodukter kan adressregister delas med tryckeri. Vi kan också komma att hantera personuppgifter i interna exceldokument med namn, kontaktuppgifter till företrädare för politiska partier och grupperingar nationellt och internationellt, tjänstemän på regeringskansliet, riksdagsförvaltningen och EU:s institutioner, företrädare för media, opinionsbildare och organisationer, akademiker, fackförbundsledningar och kanslipersonal på fackförbund samt övriga intressenter. Dessa uppgifter kan hämtas från publikt tillgängliga personregister eller från andra operatörer och samarbetspartners.

Syftet med att samla in data är att nå ut till intresserade personer och en bredare allmänhet med relevant publicistiskt material och kunskap om Arbetsvärldens ämnesområden för vårt publicistiska uppdrag.

Automatisk insamling av data

När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i Cookies och Loggfiler. Vi gör detta för att kunna ge våra webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse samt för att kunna mäta trafik med verktyg som Google Analytics och via Facebook Pixel. Denna information är anonymiserad för oss.

Vi genomför inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Rättslig grund för insamling av data

Samtycke. Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du har rätten att återkalla ditt samtycke.

Intresseavvägning, varvid Arbetsvärldens berättigade intresse är att nå ut till intresserade personer och en bredare allmänhet med relevant publicistiskt material och kunskap om Arbetsvärldens ämnesområden för vårt publicistiska uppdrag.

Offentliggjorda uppgifter. Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

Känsliga uppgifter som fackmedlemskap och politisk hemvist kommer att vara sådana som offentliggjorts av den registrerade.

Hur lagras dina uppgifter och hur länge?

Vi sparar dina data så länge som det krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Hur skyddas mina uppgifter?

Vi gör vårt bästa, organisatoriskt och tekniskt, för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

Vilka är mina rättigheter?

Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter.

Rätt till tillgång
Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina uppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, om du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig grund för Arbetsvärlden att behandla uppgifterna, om dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt till invändning avseende intresseavvägning
När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Rätt till invändning mot direkt marknadsföring
Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Rätt till begränsning
Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandling enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.

Rätt att klaga till Datainspektionen
Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt. Ytterligare information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.

Klagomål

En av våra viktigaste uppgifter är att hantera data på ett säkert, användarvänligt och ansvarsfullt sätt.

Om du är missnöjd, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra frågor, ta kontakt med personuppgiftsansvarig Mikael Feldbaum.

Du har också rätt att lämna klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Om integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy, och i så fall meddelar vi detta på www.arbetsvarlden.se. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Har du fler frågor gällande vår hantering av data och vår dataskyddspolicy är du välkommen att höra av dig till Mikael Feldbaum, 0704801110, mikael@arbetvarlden.se.

Nyheter
De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev