Facket om Arbetsmiljöverkets  föreskrifter: Börja om från början Bråk har brutit ut om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Foto: Naina Helén Jåma / TT

Facket om Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Börja om från början

Ett jättebråk har utbrutit kring de omarbetade föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. "Oacceptabla brister", hävdar facket och kräver att arbetet görs om.
Carl von Scheele
21 dec 2022 | 06:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När förslaget till nya regler skickades ut på remiss i en andra omgång blev den fackliga domen hård. TCO, LO, Saco, PTK och ORF avstyrker den nya förenklade strukturen.

– Det var inte med glädje som vi avstyrkte ett så pass stort arbete. Resultatet är inte tillräckligt bra. I vår sammanvägda bedömning har vi sett ett antal brister som är oacceptabla för oss. Där har vår lägsta nivå underskridits, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöutredare på TCO.

Eva Nilsson, Arbetsmiljöverket

Nej, vi kommer inte att börja om från början.

Eva Nilsson, Arbetsmiljöverket

I den andra remissomgången har Svenskt Näringsliv använt en annan taktik än den fackliga sidan. Arbetsgivarna har lämnat in ett över hundra sidor långt remissvar med detaljerad kritik av paragraf för paragraf i de omarbetade föreskrifterna och allmänna råden.

Från den fackliga sidan kräver man ett omtag av hela arbetet, men det säger Arbetsmiljöverket nej till.

– Nej, vi kommer inte att börja om från början, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Hon betonar att regelöversynen är ett pågående arbete som ännu inte är i mål. Vad parterna och andra remissinstanser fått se är inte ett färdigt förslag, utan två remisser vid olika tidpunkter i det pågående arbetet.

– Vi är jätteglada och tacksamma över alla synpunkter som kommit in. Man har gjort gedigna arbeten därute. Det finns olika infallsvinklar. Det är just det som vi vill åt med en sådan här remissrunda.

Beslutet fattas som planerat i september

Arbetsmiljöverket kommer att fatta beslut om de nya föreskrifterna enligt den tidtabell som myndigheten har. LO vill se en senareläggning av hela arbetet.

– Beslutet om de nya föreskrifterna kommer att fattas så som är planerat i september nästa år. När dessa sedan kommer att träda i kraft är en annan sak. Där har vi fått synpunkter och det är något som vi måste ta med oss i de överväganden som vi nu gör.

Enligt informationen på Arbetsmiljöverkets hemsida skulle de nya texterna tas i bruk i september 2024.

”Otydligare och med sämre innehåll”

Arbetsmiljöverket har redan arbetat i flera år med översynen av sina föreskrifter, AFS, och allmänna råd. Antalet bantas rejält till 15 häften som ska innehålla alla de regler som i dag finns i 60 till 70 föreskrifter.

Martine Syrjänen Stålberg, TCO

– När vi ser resultatet har den nya regelstrukturen inte blivit lättare och enhetligare utan otydligare och svårare att hitta i. Dessutom har den fått sämre sakinnehåll. Vi blev lovade i början av processen att så skulle det inte bli, säger Martine Syrjänen Stålberg, TCO.

Det borde finnas större insikt hos Arbetsmiljöverket om att de regler som införs måste vara bättre förankrade hos arbetsmarknadens parter.

Daniel Gullstrand, PTK

Det nya regelverket är skrivet för arbetsgivarna och i deras perspektiv, enligt TCO. De är visserligen ansvariga för arbetsmiljön, men reglerna är också en skyddslagstiftning för de anställda. Därför har skyddsombuden en framträdande roll på arbetsplatserna och samverkan mellan dem och arbetsgivarna är en hörnsten i den lokala bevakningen av arbetsmiljön.

Från den fackliga sidan är man kritisk mot de många strykningarna i de nuvarande texterna om just gäller samverkan och som i dag till stor del finns i de allmänna råden. Med svagare skrivningar på detta område osynliggörs skyddsombudens roll, hävdar Syrjänen Stålberg.

PTK: Införandet kostar 1,5 miljarder

PTK är besviket över hur lite hänsyn som tagits till de synpunkter som parterna fört fram under arbetets gång.

– Det borde finnas större insikt hos Arbetsmiljöverket om att de regler som införs måste vara bättre förankrade hos arbetsmarknadens parter. Det är vi som sedan bär regelverket i praktiken, säger Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på PTK.

Enligt Gullstrand skulle det till och med vara bättre att behålla dagens version av föreskrifter och allmänna råd om inte Arbetsmiljöverket tar till vara den kraftfulla kritik som parterna lämnat.

– Ja, det skulle jag säga. Däremot är vårt förslag att man gör ett omtag.

När förändringarna införs kommer det påverka arbetsplatserna ordentligt. Man måste inte bara gå igenom sina policyer och rutiner på arbetsmiljöområdet, utan också utbilda alla i det nya systemet.

Med den stora textmassa som Arbetsmiljöverket lagt fram är vi osäkra på om det blivit lättare och tydligare.

Malin Nilsson, Svenskt näringsliv

Bara själva införandet kommer att kosta dubbelt så mycket som Arbetsmiljöverket bedömer i sin konsekvensanalys. Men i den har myndigheten missat en hel del kostnader för den tid som måste läggas på lärande och utbildning i förändringarna, enligt PTK.

Kostnaden för arbetslivet landar på 1,5 miljarder kronor, enligt organisationen.

– Kostnaderna ligger inte i paritet med nyttan. Arbetstid, resurser och pengar är inte en oändlig resurs. Man tar det jobb som vi gör med detta för givet och låter företagen ta kostnaderna, säger Daniel Gullstrand.

SN: Inte lättare att hitta i texten

På Svenskt Näringsliv håller man med om beskrivningen av att regelförnyelsen innebär kostnader och arbetet för företagen när den införs. Där är man också kritisk till hur texterna ändrats. Det har inte blivit tydligare eller lättare att hitta i textmassan. I vissa fall har reglerna också skärpts vid omarbetningen.

Men Svenskt Näringsliv vill inte gå lika långt som den fackliga sidan och avstyrka förändringarna. I stället har man lämnat ett mycket långt remissvar på över hundra sidor med kritik och förslag på förbättringar av de nya texterna.

TCO:s huvudsakliga invändningar

• Förflyttningar har gjorts mot ett mer ensidigt arbetsgivarperspektiv • Förskjutning har skett bort från samverkan med skyddsombuden och ett osynliggörande av skyddsombudens roll, vilket är allvarligt • I vissa bestämmelser har kraven sänkts, vilket TCO inte kan acceptera • Regelverket har blivit mer otydligt och svårläst när hänvisningar mellan olika paragrafer/avsnitt strukits • Regelverket har blivit luddigare när viktiga allmänna råd skurits ned, till exempel gällande arbetstagarnas rätt till kunskap och stöd samt skyddsombudens rätt att delta/samverka • Syftet att göra regelverket mer lättillgängligt har inte uppnåtts, i vissa fall har det blivit precis tvärtom. Källa: TCO:s blogg Fakta och politik

+ Expandera

– Vi vill se ett regelverk som är lätt att ta till sig och hitta i. Med den stora textmassa som Arbetsmiljöverket lagt fram är vi osäkra på om det blivit lättare och tydligare, säger Malin Nilsson, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Under flera år har mycket arbete lagts ner av Arbetsmiljöverket på att göra föreskrifterna från olika årtionden mer likformiga. Likaså har parterna lagt ner massor av tid på sina analyser av arbetet.

– Vi måste jobba vidare med det förslag som nu finns. Arbetsmiljöverket ska ta fram ett digitalt verktyg som ska göra det lättare att hitta i materialet. Vi har varken sett detta eller väglednings- och stödmaterialet ännu. Tillsammans hoppas vi att detta ska bli tillräckligt tydligt säger Malin Nilsson.

”Ingen ska bli sjuk eller dö av jobbet”

På Arbetsmiljöverket säger chefsjurist Eva Nilsson att regelförnyelsen är en pågående process där myndigheten bestämt sig för en struktur som den fortsätter att jobba utifrån. De texter som parterna sett är ingen slutlig produkt.

Kommer parterna under våren få igenom mer av de förslag och krav som de framfört i sina remissvar?

– Ja, det skulle jag säga.

Är det ett löfte?

– Det blir svårt för mig att säga om de blir nöjda eller inte, men självklart lyssnar vi och tar till oss av vad de återkopplar till oss. Vi har samma intressen, ingen ska bli sjuk, skadad eller dö av jobbet.

Arbetsmiljöverket går just nu igenom de synpunkter som har lämnats in av remissinstanserna.

Nyhetsbrev

– Vi tar tillvara det som vi bedömer vara klokt och möjligt.

Eva Nilsson säger också att skyddsombudens roll inte ska förändras. Översynen handlar om en annan struktur på regelverket, inte om att ändra dess innehåll. Detsamma gäller samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud, understryker hon.

– Tillämpningen är viktig för oss. Man måste kunna hitta de bestämmelser som gäller den egna verksamheten i materialet. Vi måste utbilda och bidra till förståelsen för det nya regelverket och strukturen. Det är en utmaning och ett arbete som kommer att fortsätta en lång tid framöver.

Carl von Scheele
21 dec 2022 | 06:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev